DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR/DIPLOMIRANA KNJIŽNIČARKA


Radno mjesto


RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2017.
19.10.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANOG KNJIŽNIČARA
Kategorija C
1 godinu
Opis poslova:
posudba i razduživanje knjižnične građe, upis i obnavljanje članstva, davanje korisnicima informacija o knjižnici, fondu i programima knjižnice, rješavanje korisničkih informacijskih zahtjeva, preporučivanje knjiga korisnicima za čitanje, sudjelovanje u raznim oblicima rada s korisnicima, sudjelovanje u izradi informativnih biltena, izložbi, kulturno-animacijskih programa, vođenje raznih statistika o fondu, korisnicima, korištenju građe, predlaganje naslova knjižnične građe za nabavu, katalogiziranje knjižnične građe, uređivanje kataloga i druge evidencije, sudjelovanje u nabavi građe i njenom uključivanju u knjižnični fond, provjeravanje dotoka naručene građe i reklamiranje neispravnih narudžbi, brine o sigurnosti i arhiviranju baza podataka knjižnične građe i korisnika, vodi evidenciju o stanju računalne opreme u knjižnici, priprema potrebne dokumente i tekstove u standardnim računalnim programima, sudjeluje u poslovima revizije i otpisa knjižnične građe, ažurira sve vrste kataloga, usklađuje nabavnu politiku, organizira knjižnični fond i zbirke, pročišćava i izlučuje knjižničnu građu, sakuplja i analizira zahtjeve korisnika u vezi s nabavom knjižnične građe, procjenjuje fond, kataložno-bibliografski obrađuje zahtjevnije dokumente, priprema dokumente za računalnu obradu, sadržajno analizira dokumente za potrebe klasifikacije i predmetne obrade, priprema i izrađuje informacijska pomagala (baze podataka, bibliografije, biltene prinova i sl.) te ostalo sukladno čl. 23. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu GKR

razina obrazovanja
-završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili
-završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja

sposobnost razumijevanja i čitanja na dva strana jezika

opća i posebna računalna pismenost
 
Poslovi ovog radnog mjesta uključuju upravljanje bibliobusnim vozilom u bibliobusnoj službi Gradske knjižnice Rijeka, stoga je nužno posjedovanje vozačke dozvole C kategorije
Druga znanja i vještine: poznavanje i primjena socioloških i pedagoških metoda rada u korisničkim službama; sposobnost organiziranja stručnih poslova, rada u timu; komunikacijske vještine i sposobnost rasprave o stručnim i profesionalnim temama
 
Prijavi se prilaže:
-životopis
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/uvjerenja)       
 -dokaz o položenom stručnom ispitu za zvanje diplomiranog knjižničara  (preslika uvjerenja)
-dokaz o položenom vozačkom ispitu za C kategoriju vozila (preslika vozačke dozvole C kategorije)
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne     
  iskaznice/domovnice)
- potvrda o radnom stažu ( potvrda/ispis staža HZMO-a ili drugi odgovarajući dokaz, preslika)
- uvjerenje o nekažnjavanju, ne smije biti starije od 6  mjeseci od dana raspisivanja natječaja (izvornik)
                                              
Ukoliko se na natječaj ne prijavi kandidat koji posjeduje položeni stručni ispit za zvanje diplomiranog knjižničara, može se odabrati i kandidat bez položenog stručnoga ispita, uz uvjet da se isti položi čim se ispune pretpostavke za polaganje sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, 16/14 i 60/14)
Prilikom sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom ugovorit će se probni rad u trajanju određenom Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu GKR.
                                 


Poslodavac


GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA
pismena zamolba: MATIJE GUPCA 23, 51000 RIJEKA