KUSTOS/ICA - POVJESNIČAR/KA


Radno mjesto


ŽUPANJA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.2.2019.
20.2.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za muzejsko stručno zvanje kustos
Kategorija B
1 godinu
Temeljem čl. 19. Statuta Zavičajnog muzeja Stjepan Gruber u Županji (Ur. Broj: 158/18) i  članka 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Zavičajnom muzeju Stjepan Gruber u Županji (Ur. Broj: 98/16),  ravnateljica Zavičajnog muzeja Stjepan Gruber u Županji, Savska 3, 32270 Županja, objavljuje
 
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme
 
1. Kustos/ica- povjesničar   - 1 izvršitelj
 
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koje je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03,198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09 1 63/11) društveno – humanističkog smjera.
- položen  stručni ispit za kustosa
-12 mjeseci radnog staža
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje jednog stranog jezika
- probni rad: 6 mjeseci
 
Uz prijavu kandidat/kinja je dužan priložiti:
 - životopis,
 - dokaz o traženoj razini obrazovanja (preslika diplome)
- dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 - dokaz radnog iskustva (potvrda odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja
    radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje).
- dokaz o položenom stručnom ispitu za kustosa
- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci – original
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku (osim uvjerenja o nekažnjavanju), a prije izbora kandidati će predočiti izvornike.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata sukladno posebnim propisima.
Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
 Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.
Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13152/1439/18), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
  
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Zavičajni muzej Stjepan Gruber Županja prikupljati i obrađivati osobne podataka navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Zavičajni muzej Stjepan Gruber Županja izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18)).
 
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Oglasnoj ploči Zavičajnog muzeja Stjepan Gruber, internet stranici Zavičajnog muzeja Stjepan Gruber Županja (www.zavicajnimuzejstjepangruber-zupanja.hr).
 
Opće i stručne sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem utvrdit će se uz pomoć pisanog testiranja i intervjua.
Kandidati će o mjestu, vremenu i sadržaju pisane provjere znanja i intervjua biti obaviješteni na internetskoj stranici Zavičajnog muzeja Stjepan Gruber Županja najkasnije pet dana prije održavanja.
Ako kandidat ne pristupi razgovoru pisanoj provjeri znanja ili intervjuu smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog natječaja.  

Prijave se podnose neposredno ili poštom, u zatvorenoj koverti s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KUSTOSA“, na adresu: Zavičajni muzej Stjepan Gruber, Savska 3, 32270 Županja.
Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje Muzeju.
 
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na ranije propisani način.
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj bit će na jednak način i u zakonskom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.


OPIS POSLA: POMOĆ KUSTOSU POVIJESNE ZBIRKE U EVIDENCIJI PREDMETA, KARTOTEKE SMJEŠTAJA PREDMETA, POPISIMA INVENTARNIH LISTA, PRIRUČNE FOTOTEKE ZBIRKE I OSTALIH KOPIRANIH, DIGITALNIH I FONOGRAFSKIH ZAPISA TE RADI NA PROMIDŽBI USTANOVE.

Poslodavac


ZAVIČAJNI MUZEJ STJEPAN GRUBER
pismena zamolba: Savska 3, 32270 Županja