STRUČNI SURADNIK KNJIŽNIČAR/STRUČNA SURADNICA KNJIŽNIČARKA


Radno mjesto


BOBOTA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2018.
18.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87./08.,86./09.,92./10.,105./10.,90./11., 16./12., 86./12., 94./13., 152./14. i 7./17,68/18.) ravnateljica Osnovne škole Bobota, Bobota, Mitrovićeva 8, donosi odluku o objavi

N  A  T  J  E  Č  A  J  A
za popunu radnih mjesta
 1. Učitelj/ica geografije u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, 1 izvršitelj/icana neodređeno nepuno radno vrijeme16sati ukupnog tjednog radnog vremena.
 2. Učitelj/ica matematike , u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu ,1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,
 3. Učitelj/ica hrvatskog jezika u područnoj školi u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,
 4. Učitelj/ica njemačkog jezika u područnoj školi u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 5. Stručni suradnik knjižničar/ka u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu , 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena porodni dopust), 20 sati tjedno ukupnog radnog vremena.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11. 16./12., 86./12., 94./13. 152./14., 7./17.) Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika (Narodne novine 47/96. i 56/01.).
Posebni uvjeti: Poznavanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine(NN 51/00.)
U prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • Zamolbu
 • Životopis
 • Diploma (preslika)
 • Domovnica(preslika)
 • Kopija osobne iskaznice
 • Uvjerenje o nekažnjavanju članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(ne starije od 6 mjeseci)
 • Elektronički zapis (potvrdu) o podacima upisanim u matičnoj evidenciji HZMO (ne stariji od mjesec dana).
Kandidat/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima, dužni su uz prijavu na natječaj i prethodno navedeno ,priložiti i sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta, te se u prijavi pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji(NN 127/17.) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103.stavak 1. navedenog  Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsimages/NG/12%20prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPI%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%AOLJAVANJU.pdf
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja, na adresu škole: Osnovna škola Bobota Bobota, Mitrovićeva 8, 32225 Bobota, s naznakom „za natječaj“
Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.
Kandidati o rezultatima natječaja bit će obavješteni putem web stranice škole.
Dokumentaciju original ili ovjerenu kopiju(ukoliko ih kandidati pošalju) mogu  preuzeti u školi u vrijeme 8,30 do 12,00 sati radnim danom.     
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA BOBOTA
pismena zamolba: MITROVIĆEVA 8, 32225 BOBOTA