ADMINISTRATIVNI REFERENT/REFERENTICA DRŽAVNOODVJETNIČKI ZAPISNIČAR/ZAPISNIČARKA


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
15.3.2019.
25.3.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
 

 

                                        
              
               REPUBLIKA HRVATSKA
  OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
                          U VINKOVCIMA
 
Broj: P-21/2019-3
U Vinkovcima 14. ožujka 2019.  
MGB/RD
 
Oglas za prijam u državnu službu na radno mjesto administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar na određeno vrijeme u Općinskom državnom odvjetništvu u Vinkovcima
 
                      REPUBLIKA HRVATSKA
           OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
                             U VINKOVCIMA
 
Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07,107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za organizaciju pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/141, Ur. broj: 514-04-01-01-01-19-02 od 28. veljače 2019. Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima, raspisuje 
OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
-administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar - jedan izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka odsutne službenice na rad.
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili druge odgovarajuće struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu                                                                                                   sposobnost prijepisa I-B kategorije
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama čl. 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osobe se primaju u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na oglas potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Podnošenjem prijave na oglas, kandidati su suglasan s načinom prikupljanja i obrade  njihovih podataka.
Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi odgovarajuće struke,
- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- presliku potvrde poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na poslovima radnog mjesta za koje kandidat/kinja podnosi prijavu (npr. potvrdu poslodavca sa naznačenim poslovima i periodom rada, presliku ugovora o radu, presliku rješenja o rasporedu, presliku ugovora o djelu). Napomena; iz priloženih dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima,                                      
- preslika isprave o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat položio,                                                                                   
- dokaz o prednosti pri zapošljavanju, ukoliko se pozivaju na to pravo.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ministarstva uprave.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:  Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima, Trg dr. Franje Tuđmana 2/II, 32 100 Vinkovci, s naznakom "Oglas za administrativnog referenta – državnoodvjetničkog zapisničara".
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom u postupku, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.
Osobe koje se u prijavi na oglas pozivaju na pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuje v.d. općinskog državnog odvjetnika. Komisija utvrđuje listu prijavljenih kandidata na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja), stručni dio provjere znanja (rad na računalu) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova gore navedenog ranog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na web-stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (www.dorh.hr) istovremeno s objavom oglasa.
Na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (www.dorh.hr) objaviti će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja, najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i intervjuu, te u drugim slučajevima sukladno čl. 50.b stavku 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, v.d. općinskog državnog odvjetnika će obustaviti postupak po ovom oglasu.
Za najboljeg kandidata Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima, sukladno odredbi čl. 122. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 67/18), podnosi zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji. Sigurnosna provjera provodi se sukladno zakonu kojim se uređuje provođenje sigurnosnih provjera.
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
 
 
 
                                               v.d. OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA
 
                                                               Mirna Grabovac – Belamarić
 
 
 
 

Poslodavac


OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VINKOVCIMA
pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2/II