UČITELJ/UČITELJICA FIZIKE


Radno mjesto


KORENICA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
8 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2018.
17.10.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18  ), ravnateljica Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Korenica, raspisuje:
NATJEČAJ
za sljedeće radno mjesto
1. učitelj/ica fizike
• 1 izvršitelj/ ica na neodređeno vrijeme                 
• nepuno radno vrijeme - 8 sati redovite nastave  tjedno 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
• životopis
• presliku rodnog lista
• presliku domovnice                                            
• presliku diplome o stečenoj stručnoj  spremi                                             
• presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)                                                                 
Posebni uvjeti:
• prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
• prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu
• Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 121/17.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve potrebne dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objave natječaja, odnosno od 10.listopada  2018. godine do 17.listopada  2018. godine.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA, RIJEČKA 2, 53230 KORENICA, s naznakom „za natječaj – fizika“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA KORENICA
pismena zamolba: Riječka 2, 53230 Korenica