ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
14.1.2021.
22.1.2021.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT ZA ODGOJITELJA
1 godinu
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (10/97, 107/07,94/2013.) i Odluke Upravnog vijeća sa   raspisuje se
NATJEČAJ ZA IZBOR
• Odgojitelja - 1 izvršitelj (m/ž) - na određeno puno radno vrijeme - zamjena      
UVJETI: - u skladu  čl. 24 i 25.  Zakona o predškolskom  odgoju  i obrazovanju (10/97,  107/07, 94/2013), te u skladu s  Pravilnikom  o vrsti stručne spreme stručnih  djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih  djelatnika u dječjem
vrtiću  završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno sveučilišni diplomski ili specijalistički studij za odgojitelja
PRIJAVE NA NATJEČAJ :
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Prijavi na natječaj  potrebno je  priložiti:
1. dokaze o stečenoj  stručnoj spremi, (preslika diplome)
2. potvrdu o položenom stručnom ispitu
3. potvrdu o  radno pravnom statusu (elektronički ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starija od mjesec dana
4. dokaz o državljanstvu
5. životopis (vlastoručno potpisan),
6. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak prema čl.25 st.1  Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (10/97. 107/07, 94/2013.). ne starija od mjesec dana
7. Uvjerenje Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za djela navedena u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (10/97. 107/07, 94/2013.). ne starija od mjesec dana ne starija od mjesec dana
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Sukladno, odredbi članka 103 st.3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN:121/17) u nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju trebaju priložiti: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave  s obaveznom dokumentacijom podnose  se poštom ili neposredno na adresu Dječjeg vrtića „Trešnjevka“, Zagreb, Badalićeva 24  uz obaveznu naznaku „Za natječaj odgojitelj/ica –određeno“  u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave koje su nepotpune, nepravodobne, nepotpisane  i dostavljene elektronskim putem neće se razmatrati.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati /kinje  će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
U skladu sa Uredbom EU 20167679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.04.2016. te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu da prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Natječaj je objavljen na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „Trešnjevka“, Badalićeva 24, Zagreb  14.01.2021.            

Poslodavac


Dječji vrtić Trešnjevka
pisana zamolba: Zagreb, Badalićeva 24