14. NAMJEŠTENIK/CA - RM IV. VRSTE NA OPĆIM FIZIČKIM POSLOVIMA ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI – ODSJEK ODRŽAVANJE


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
21.1.2021.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
14. NAMJEŠTENIK - RM IV. VRSTE NA OPĆIM FIZIČKIM POSLOVIMA ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI – ODSJEK ODRŽAVANJE
• jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od mjesec dana (zamjena za duže bolovanje)
Uvjeti: NSS, osnovna škola
Napomena: prednost iskustvo obavljanja težih fizičkih poslova
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• životopis
- dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
• dokaze o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, diplome)
• dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, e-radna knjižica)
• dokaz o položenom stručnom ispitu (ako je položen) za točku 12.
• dokaz o stečenom stručnom zvanju za točke 1.-7.
• uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci
• dokaz o poznavanju stranog jezika za točke 1.- 8. i 10.-12.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnog odnosa, predočit će izvornike.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Prijavu na natječaj s prilozima poslati poštom na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb s naznakom "prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnog mjesta) od 13.1.2021."
Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svom statusu. Poveznica na posebne propise je:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3292.html
Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obavješteni.
Pristupnici su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.
O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Poslodavac


NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
pisana zamolba: HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNIE 4, 10000 ZAGREB