ČISTAČ/ČISTAČICA


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
21.1.2021.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
1 godinu
Na temelju članaka 138. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. 61/17., 70/19. i 98/19.) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17. i 89/19) uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 119-02/20-04/702 Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-06., od 15. prosinca 2020., Županijski sud u Slavonskom Brodu raspisuje
 
OGLAS
 
Za prijam namještenika na neodređeno vrijeme, na radno mjesto IV. vrste
 
Čistač/ica – 1 izvršitelj/ica
Mjesto rada : Slav. Brod
 
Stručni uvjeti:
- niža stručna sprema ili osnovna škola
- jedna godina radnog iskustva na poslovima održavanja čistoće.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam propisane odredbama članka 48, Zakona o državnim službenicima.
 
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
 
Namještenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
 
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o školskoj spremi, odnosno preslika svjedodžbe
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- dokaz o radnom iskustvu,odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjernje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa.
Urednom prijavom smtra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u tekstu oglasa.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti, prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN  121/17.), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 58/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 94/01., 103/03. i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02., 47/10., 80/10.,i 93/11.) dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankon 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Knadidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/na dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Županijskog suda u Slav. Brodu. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, a čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate/kinje s liste upućuje na razgovor (intervju) radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina, interesa i motivacije za rad u državnoj službu, te rezultata ostvarenih u dosadašnjem radu, Nakon provedenog razgovora (intervjua) Komisija utrđuje rang listu kandidata na temelju ukupno ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku, te ga dostavlja predsjedniku Suda radi izbora kandidata.
 
Opis poslova radnog mjesta, te podaci o plaći objavit će se na web-stranici Županijskog suda u Slav. Brodu, http://sudovi.pravosudje.hr/zssb/ u rubrici pod nazivom Natječaji i oglasi, zajedno s ovim oglasom.
Obavijest kandidatima o danu održavanja razgovora s Komisijom bit će objavljena na web-stranici http://sudovi.pravosudje.hr/zssb/ u rubrici pod nazivom Natječaji i oglasi.
O rezultatima oglasa kadidati/kinje bit će obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu izabranog kandidata/kinje na web.stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, mpu.gov.hr, kao i na web stranici Županijskog suda u Slav. Brodu
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru s Komisijom smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.
Ovaj oglas objavit će se u Narodnim novinama, na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr, web stranici Županijskog suda u Slav. Brodu, sudovi.hr/zssb i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na intervjuu, predsjednik suda će obustaviti postupak oglasa.
Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu  Županijski sud u Slavonskom Brodu, Tome Skalice 2, 35000 Slavonski Brod  (poštom ili predajom u Pisarnicu suda) s naznakom  „Za oglas –čistač/ica.“

Poslodavac


ŽUPANIJSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
pisana zamolba: Tome Skalice 2, 35 000 Slavonski Brod