SPECIJALIZANT (M/Ž) ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
21.1.2021.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
„Na temelju Odluke ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se
 
N A T J E Č A J
za izbor specijalizanata (m/ž)
 
 
                           4.      endokrinologija i dijabetologija – 1 izvršitelj
Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su:
- zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja
- akademski naziv doktora medicine

- odobrenje za samostalan rad

Pristupnici su uz molbu dužni priložiti preslike slijedećih dokumenata:
 
 1. životopis
 2. diploma fakulteta
 3. odobrenje za samostalan rad
 4. potvrda fakulteta o duljini trajanja studija i pisani dokaz o eventualnim razlozima produžetka studija
 5. potvrda fakulteta o općem prosjeku ocjena studija na dvije decimale
 6. prijepis položenih ispita na studiju
 7. potvrda o nagradama za vrijeme studija ( rektora ili dekana)
 8. pisani dokaz o poslijediplomskom doktorskom studiju ( doktorski studij: UPIS, UPIS 2. godine, UPIS 3. godine, DOKTOR ZNANOSTI)
 9. pisani dokaz o stručnoj i znanstvenoj aktivnosti ( radovi objavljeni u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI – ako je pristupnik prvi autor ili koautor), radovi objavljeni „ in extenso“ (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), ostali objavljeni radovi i objavljeni sažeci (ako je pristupnik prvi autor ili koautor)
 10. popis objavljenih radova u kojem radovi trebaju biti grupirani prema kategorijama Pravilnika i preslike radova

  - za radove  objavljene u  časopisima indeksiranim u  bazama  CC, SCI, SSCI – priložiti potvrdnicu Knjižnice Medicinskog  Fakulteta o  indeksiranosti ;

  - za sve objavljene radove priložiti presliku iz koje su jasno vidljivi podaci o publikaciji u kojoj su objavljeni. Ne prilagati dokaze da je rad publiciran više puta jer se takav rad boduje samo jednom. 
   

 11. potvrda poslodavca o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ( u općoj /obiteljskoj medicini ili u hitnoj medicini uopće, općoj /obiteljskoj medicini ili u hitnoj medicini na otocima i/ilina području Republike Hrvatske čiji je indeks razvijenosti ispod 100 %) s podatkom o trajanju rada i mjestu rada
 12. ugovori o radu za rad doktora medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi
 13. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički ispis o radnom stažu iz koje je razvidno da je osiguranik radio na poslovima tražene stručne spreme kao i razdoblje obavljanja navedenog rada.
   
  Svi pristupnici obvezni su priložiti potvrdu o psihološkom testiranju, ne stariju od 30 dana, a za kirurške grane i potvrdu  (rezultate testiranja) manualne spretnosti s ocjenom ugovornog subjekta medicine rada, također ne stariju od 30 dana od dana objave Natječaja u Narodnim Novinama.
   
  Bodovanje i razgovor obavit će se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju. Ukoliko se ista osoba prijavljuje na više specijalizacija za svaku od njih dužna je priložiti cjelokupnu dokumentaciju, a nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
  Odabir kandidata vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijem specijalizanata ( NN 83/15).
   
  O terminima razgovora i objavljivanju liste rezultata svaki će pristupnik biti obaviješten putem elektroničke pošte, pa je na molbi neophodno navesti e-mail adresu.
   
  Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ( NN 83/15) Odluka o izboru biti će objavljena  na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Split.
   
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
 
Molbe kompletirane potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  s navedenom dokumentacijom dostavljaju se u Prijemnu kancelariju, soba broj 1, Upravna zgrada Kliničkog bolničkog centra Split, Vjekoslava Spinčića 1, Split ili poštom na istu adresu.
 
Nepotpune i nepravovremene molbe se neće razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu dokumentacije.
 
KBC Split pridržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti, kao i dijela Natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja.
 
Rok za podnošenje molbe je osam (8) dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.“
 
 
 
 
 

Poslodavac


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
 • pismena zamolba: Vjekoslava Spinčića 1, Split