DOKTOR/ICA MEDICINE


Radno mjesto


GORNJA STUBICA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
21.1.2021.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za doktora medicine
5 mjeseci
Sukladno odredbi članka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313-2009. od 09.06.2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos

 
 1. DOKTOR MEDICINE - 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme, zamjena za specijalizaciju Mateje Ivančić Cmrečak u Ordinaciji obiteljske medicine Gornja Stubica
Uvjeti za radno mjesto.:
 • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine-VSS
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • radno iskustvo 5 mjeseci
 • dr. med. koji su upisali studijski program obit. med. nakon 01.07.2013. godine i nadalje ne trebaju imati posebno položen stručni ispit i radno iskustvo 5 godina
 • poznavanje rada na računalu
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diplome)
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalan rad
 • presliku domovnice
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili presliku),
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu (izvornik ili presliku),
 • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu u struci (npr. ugovor o radu, potvrdu poslodavca – izvornik ili presliku).


Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava uvjete iz Natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.


Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom:  „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa“  u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
      Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.
     
 

Poslodavac


Dom zdravlja Krapinsko - zagorske županije
 • pismena zamolba: Dom zdravlja KZŽ, Mirka Crkvenca 1, Krapina