ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA


Radno mjesto


HVAR, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.1.2021.
20.1.2021.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
1 godinu
opis posla: Na temelju čl. 24. i čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica
UVJETI ZA RADNO MJESTO:
 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja/icu predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja/icu kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja/icu
UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13., 98/19.)
Uz prijavu potrebno je priložiti:
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za odgojitelja/icu predškolske djece
 • Dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diploma)/izvornik ili ovjerena kopija/
 • Potvrdu o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja/ice (temeljem čl. 24. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 25. st. 2.
 • Uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak u smislu čl. 25. st. 4.
 • Domovnicu
 • Rodni list
 • Životopis
  -    Dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO )
   
Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanja prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi za natječaj pozivati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102.stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu ministarstva:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr./UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
U skladu sa uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN br. 42/18 ) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje
Rok za podnošenje prijava:
- 8 dana od dana objave na www.hvar.hr (ustanova Dječji vrtić Vanđela Božitković), mrežnim stranicama HZZ-a, te oglasnim pločama dječjeg vrtića i HZZ-a.
 
Prijave poslati ili osobno donijeti u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj“ na adresu: Dječji vrtić Vanđela Božitković Hvar, ul. Hanibala Lucića 3,  21450 Hvar
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola u smislu čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar zadržava pravo poništenja natječaja.
 
Hvar, 12.siječnja 2021. godine
 


 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ VANĐELA BOŽITKOVIĆ
 • osobni dolazak: HANIBALA LUCIĆA 3, HVAR
 • pismena zamolba: Hanibala Lucića 3, Hvar