SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
22.1.2021.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
. Spremač/ica,   2  izvršitelja/ice  na  određeno puno radno vrijeme
                        
                                                                              
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu,  kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane člankom Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17. i 68/18).
-  radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN, br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10,90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18).
Potrebna vrsta i razina obrazovanja propisani su za spremačice Pravilnikom o radu Srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića,Sinj
 
Uz potpisanu pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice ili vojne iskaznice ili putovnice),
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci ).
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 1 mjesec ).
   
  U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
  Prilozi odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj prilažu se u  neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat je prije sklapanja ugovora o radu dužan predočiti izvornike.
  Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17.), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,108/95,108/96, 82/01, 103/03, 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju i dokaze propisane zakonom na koji se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o  hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
 
 
 
njihovih obitelji (NN, br. 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
  
Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave na natječaj, Povjerenstvo će na javno dostupnoj mrežnoj stranici Škole http://ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr/ objaviti način procjene,
odnosno testiranja kandidata te pravne i druge izvore za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa.
Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja, način procjene odnosno testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa  Poziv će se u pravilu dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole  http://ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr/

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu na svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Srednjoj strukovnoj školi bana Josipa Jelačića,Sinj  koji je dostupan na poveznici Škole  http://ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr/

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića,Sinj  kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje strukovne škola bana Josipa Jelačića,Sinj,Dinka Šimunovića 14. te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja  dostavljaju se neposredno putem protokola Škole ili poštom  na adresu: Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića,Sinj,Dinka Šimunovića 14,21230 Sinj , s naznakom: „ Za natječaj“ – za radno mjesto
spremač/ica

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Povjerenstvo će, u pravilu elektroničkom poštom, obavijestiti osobu da  nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja i da ne sudjeluje u daljnjem postupku za izbor kandidata.
 
Kandidat/i prijavljen/i na natječaj bit će obaviješten/i o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole Škole  http://ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr/
najkasnije u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom.
U slučaju iz članka 23. stavka 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Srednjoj strukovnoj školi bana Josipa Jelačića,Sinj , kandidati će biti obaviješteni pisanom poštanskom pošiljkom.
 
 
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Split, od 13.01.2021.  do 22.01.2021 .  

Poslodavac


SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA
pisana zamolba: Dinka Šimunovića 14, Sinj