VOZAČ/ICA KAMIONA C KATEGORIJE U ODJELU ZA SKLADIŠTENJE


Radno mjesto


MARKOVO POLJE
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
27.1.2021.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Kategorija C
1 godinu
Na temelju članka 24. temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“  broj  128/17.) i odluke ravnateljice
o b j a v l j u j e
N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
za radno mjesto
1.            SSS/IV ili KV – vozač kamiona C kategorije u Odjelu za skladištenje – 1 izvršitelj na lokaciji Markovo polje
Uvjeti:
-              osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i ove uvjete:
Za radno mjesto pod broj 1.
•             SSS/IV ili KV završena škola za cestovni promet
•             radno iskustvo 1 godina
•             vozačka dozvola C kategorije
•             položen ispit za upravljanje viličarem
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
•             životopis,
•             preslika svjedodžbe,
•             preslika potvrde o stažu,
•             preslika domovnice,
•             uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca).
•             preslika vozačke dozvole C kategorije
•             preslika o položenom ispitu za upravljanje viličarem
Radni odnos pod 1. zasniva se na određeno vrijeme 12 mjeseci uz probni rok od dva mjeseca, radi upražnjenog radnog mjesta.
Na natječaj se mogu pod jednakim uvjetima javiti osobe oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta treba dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb Petrova 3, s naznakom „Prijava na natječaj – naziv radnog mjesta“.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ukoliko to ocjeni opravdanim, poslodavac može provesti prethodnu provjeru znanja i vještina, sposobnosti te stečenog radnog iskustva bitnih za obavljanje radnog mjesta na koje se kandidat prijavio, putem praktičnog testiranja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju po posebnom Zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve posebnim propisima određene dokumente.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na provjeri znanja, pa izbor nije bio moguć, ravnateljica će obustaviti postupak po ovom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj, ne smatraju se kandidatima u postupku.
O izboru kandidati će biti obavješteni najkasnije u roku 15 dana računajući od dana donošenja odluke o izboru. Kandidat koji u natječajnom postupku bude odabran, dužan je dostaviti izvornike ili ovjerene preslike dokumenata koje je priložio u natječajnoj molbi.

Poslodavac


HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
pisana zamolba: Zagreb Petrova 3, s naznakom „Prijava na natječaj