KUHAR/KUHARICA


Radno mjesto


VRHOVINE, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
20 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
21.1.2021.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20),  članka 24. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018.), čl. 85. Statuta Osnovne škole Zrinskih i Frankopana  Otočac, članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac, te čl. 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Zrinskih i Frankopana Otočac, ravnateljica Škole, Jasminka Devčić, prof., dana  13. siječnja 2021. godine raspisuje
 
 
N A T J E Č A J
za prijem radnika u radni odnos
 
OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC
 
 
 
1. Učitelj razredne nastave         40/40 sati tjedno,  puno određeno radno vrijeme u MŠ Otočac   
                                                    - jedan izvršitelj
                                                                                                                                                    M/Ž
 
2. Učitelj razredne nastave         40/40 sati tjedno,  puno određeno radno vrijeme u PŠ Kuterevo                                                                                          -  jedan izvršitelj
                                                                                                                                                    M/Ž
           
3. Kuhar/ica                                20/40 sati tjedno,  nepuno određeno radno vrijeme u PŠ Vrhovine
                                                 - jedan izvršitelj
 
                                                                                                                                                    M/Ž
 
Uvjeti za popunu radnog mjesta:
 
Uvjeti koje prijavitelj treba zadovoljiti propisani su čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20).
- Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
- Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.
 
- Poslove učitelja razredne nastave može obavljati osoba koja je završila integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima.
 
- Poslove kuhara/ice može obavljati osoba koja ima završenu srednju školu, program kuhar odnosno KV kuhar i završen tečaj   higijenskog minimuma.
 
Opis poslova  kuhara/ice propisani su Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN 40/14).
 
Za rad u osnovnoj školi ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:
  1. životopis - izvornik,
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome uz mogućnost provjere vjerodostojnosti iste pri sklapanju ugovora o radu),
  3. dokaz o državljanstvu (preslika ili elektronički zapis),
  4. uvjerenje nadležnog suda  da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja (izvornik ili elektronički zapis),
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariju od dana raspisivanja natječaja (izvornik),
  6. Uvjerenje o položenom tečaju higijenskog minimuma(preslika) – za radno mjesto kuhar/ica
 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac.
 
Kandidat je prilikom sklapanja ugovora o radu dužan priložiti gore navedene priloge u izvorniku.
 
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima, te koja ispunjava uvjete iz natječaja.
Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Kandidati koji se pozivaju na  pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
(Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)
 
Sa kandidatima prijavljenim na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata može provesti pisano ili/i usmeno  testiranje/vrednovanje.  Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na mrežnim stranicama Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac (www.os-zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr) najkasnije tri (3) dana prije dana provođenja testiranja, s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati, a ukoliko ne pristupe procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.
 
U prijavi na natječaj kandidati navode osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
 
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu Škole:
 
Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac
Kralja Zvonimira 15
53220 OTOČAC
 
- za natječaj -
Uz obaveznu naznaku za koje radno mjesto ili mjesta se kandidat prijavljuje!
                                                                           
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac (www.os-zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr) u zakonskom roku.
 
 
KLASA: 100-04/20-01/23
URBROJ: 2125/21-01-05
U Otočcu, 13. siječnja 2021. godine
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA
  • pismena zamolba: Kralja Zvonimira 15, 53220 Otočac