1. DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA PEDIJATAR/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
4
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
21.1.2021.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Na temelju članka 34. Statuta Dječje bolnice Srebrnjak, ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak dana 13.01.2021.g. raspisuje    
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
I.
Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:
1. Doktora medicine, specijalistu pedijatra (m/ž)………………..……….. 4  izvršitelja
Potrebni stručni uvjeti: visoka stručna sprema, završen integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine, položen stručni ispit, položen specijalistički ispit iz pedijatrije, odobrenje za samostalan rad, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, jedna godina radnog iskustva u struci.
V.
U prijavi na natječaj mora biti naznačeno radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i broj telefona.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obavezni priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (potvrdu ili preslik diplome),
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik potvrde o položenom stručnom ispitu Ad. 1 – Ad. 3, Ad 10 -11),
- dokaz o specijalističkom usavršavanju (preslik potvrda o položenom specijalističkom ispitu Ad. 1 , Ad. 2 i Ad 10, ),
- dokaz o odobrenju za samostalan rad (preslik odobrenja za samostalan rad Ad. 1 – Ad. 3, Ad 10-11),
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik osobne iskaznice ili putovnice)
- potvrdu ili izjavu o poznavanju rada na računalu (preslik potvrde ili pisana osobna izjava)- osim za Ad. 9
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili original potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, koji sadrži datume početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja),
Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista) ukoliko osobni podaci nisu istovjetni s podacima na priloženim dokumentima.
VI.
Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se poštom na adresu Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100, Zagreb ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, od ponedjeljka do petka od 9.00 - 15.00 sati, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijavu je potrebno dostaviti s naznakom na omotnici: „Natječaj za radno mjesto ( obavezno navesti broj i naziv) – ne otvarati“,
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Dječjoj bolnici Srebrnjak da može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u isključivu svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.
Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Pristupnik koji se poziva na prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja :
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nevaljane, odnosno nepravovremene, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.
VII.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavi i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina o čemu će kandidati biti obaviješteni telefonom ili elektroničkom poštom. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.
Odluka o izboru kandidata biti će objavljena na mrežnoj stranici Bolnice www.bolnica-srebrnjak.hr, najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj.
Za izabrane kandidate od Ministarstva pravosuđa RH zatražiti će se izdavanje posebnog uvjerenja iz čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18), te će se radni odnos sklopiti tek po njegovu izdavanju i ovisno o njegovu sadržaju.
Dječja bolnica Srebrnjak pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema pristupnicima.

Poslodavac


DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK
  • pismena zamolba: SREBRNJAK 100, 10000 ZAGREB