SPREMAČ/SPREMAČICA - ČISTAČ/ČISTAČICA (RADNO MJESTO IV. VRSTE)


Radno mjesto


ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
10 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
21.1.2021.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
DIREKCIJA
Margaretska 3, Zagreb
 
 
na osnovi suglasnosti Ministarstva zdravstva od 9. ožujka 2020. godine i 8. lipnja 2020. godine te odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa o b j a v lj u j e
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos
 
 
 
REGIONALNI URED ZAGREB
PODRUČNA SLUŽBA KRAPINA
Ispostava Zabok u Zaboku
 
spremač-čistačica (radno mjesto IV. vrste), jedan izvršitelj
 
 
Stručni uvjeti za navedeno radno mjesto:
- osnovna škola
 
 
Radni odnos zasniva se na neodređeno i nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno uz poseban uvjet probnog rada.
 
Ponudu na javni natječaj imaju pravo dostaviti osobe oba spola.
 
U ponudi na javni natječaj potrebno je navesti radno mjesto i osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu) te priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica, putovnica ili vojna iskaznica),
- dokaz o ispunjavanju stručnih uvjeta odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja  
  (svjedodžba).
  Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji   
  odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj obrazovanja
  i razina obrazovanja  i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici
  Hrvatskoj izjednačeno.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
 
Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Nakon provedenog natječajnog postupka Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje vaše osobne podatke čuva 5 godina od isteka godine u kojoj je postupak završen.
Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji, a prije izbora, odnosno sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je obvezan predočiti originalnu dokumentaciju.
 
Nepotpune i nepravodobno podnesene ponude neće se razmatrati.
 
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje (razgovor i/ili pisana provjera znanja i drugih sposobnosti kandidata).
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
 
Ponuda na javni natječaj dostavlja se neposredno ili poštom u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama“.
 
Ponuda se dostavlja na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina, Ivana Rendića 7, 49 000 Krapina.
 
 

Poslodavac


HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
pisana zamolba: na adresu navedenu u tekstu natječaja