SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
21.1.2021.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA
Zagreb, Trg Katarine Zrinske 5
KLASA: 112-07/21-01/01
URBROJ: 251-108-21-32
U Zagrebu, 13.01.2021.          
Gornjogradska gimnazija raspisuje javni natječaj za slobodno radno mjesto i to:
1. SPREMAČICA 
-  puno i neodređeno radno vrijeme - 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
UVJETI:  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za primanje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Kandidati uz prijavu su dužni dostaviti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis iz evidencije HZMO-a, ne starije od dana raspisivanja natječaja)
• dokaz o državljanstvu
• uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članaka 106. Zakona (ne starije od dana raspisivanja natječaja)
Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.
Priloge odnosno isprave kandidati dostavljaju u neovjerenoj preslici uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.
Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju uz naznaku da imaju pravo prednosti samo pod jednakim uvjetima.
U skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, da  
U skladu sa člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. 
POVEZNICA  NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA BRANITELJA
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Za oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Nepotpune prijave (koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju) kao i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na procjenu u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja Gornjogradske gimnazije koji je dostupan na mrežnim stranicama škole. Za kandidate prijavljenje na natječaj provest će se razgovor. Informacija o vremenu i mjestu održavanja razgovora objavit će se na mrežnoj stranici škole. Za kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Natječaj će biti objavljen na web stranicama HZZ-a i Gornjogradske gimnazije i oglasnoj ploči škole.

Poslodavac


GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA
pisana zamolba: Trg Katarine Zrinske 5, Zagreb