ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


DONJA STUBICA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
2
  • Na neodređeno; upražnjeni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
20.1.2021.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Kategorija B
1 godinu
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 39. Statuta Dječjeg vrtića Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara na 49. sjednici održanoj 11.01.2021. godine donosi
 
O D L U K U
o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa
 
za radno mjesto ODGOJITELJA/ICE – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
 
UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
 
Uz pisanu, vlastoručno potpisanu, prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente (preslike):
▪ Životopis
▪ Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
▪ Potvrdu o položenom stručnom ispitu
▪ Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima 
  evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starija od dana objave ovog
  natječaja
▪ Domovnicu
▪ Osobnu iskaznicu 
▪ Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  
  za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25.  Zakona o predškolskom 
  odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), izdanu u svrhu
  zapošljavanja u dječjem vrtiću koja ne smije biti starija od datuma objave
  natječaja
▪ Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo  
  iz čl.25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07
  i 94/13), u istu svrhu i s istim rokovima
▪ Potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu
  nisu izrečene zaštitne mjere iz iz čl.25.  Zakona o predškolskom odgoju i
  obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), u istu svrhu i s istim rokovima.
 
Na Natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavaju propisane uvjete.
 
Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne Novine“ 121/17), dužan /a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su,
osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Kandidati/kinje koji podnesu potpunu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne   uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili provjeru sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Bubamara kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. 
 
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidat će obaviti po dostavljenoj obavijesti o izboru a prije sklapanja ugovora o radu.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
 
Prijavu na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku na adresu:
Dječji vrtić Bubamara, Donja Stubica, Toplička 27/A – s naznakom „ Natječaj za odgojitelja“.
 
Nepotpune, nepravodobne i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.
O rezultatima provedenog natječaja i preuzimanju dokumentacije kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Vrtića www.dvbubamaradonjastubica.hr  u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA
  • osobni dolazak: TOPLIČKA 27/A, 49240 DONJA STUBICA
  • pismena zamolba: TOPLIČKA 27/A, 49240 DONJA STUBICA