RADNO MJESTO IV VRSTE: SPREMAČICA-DOSTAVLJAČ/CA


Radno mjesto


DESINIĆ, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
20 sati tjedno
  • 2 smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
21.1.2021.

Posloprimac


  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola

Nije važno
Na temelju članka 37. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-299 od 28. lipnja 2019. te Odluke o dopuni broj 01-393 od 27. rujna 2019., Odluke o dopuni broj 01-341 od 31. kolovoza 2020. i Odluke o izmjenama i dopunama broj: 01-411 od 30.10.2020, a u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17.) ravnateljica zdravstvene ustanove raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Ljekarni Krapinsko-zagorske županije za

Radno mjesto IV vrste: spremačica - dostavljač

1 izvršitelj/ica  na neodređeno i nepuno radno vrijeme uz probni rad od 30 dana.

Mjesto rada: Ljekarnička jedinica Desinić, a prema potrebi u svim  ljekarničkim jedinicama.

Uvjeti za radno mjesto:

PKV, odnosno NKV stručna sprema.


Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

životopis
ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ (izvornik ili preslika).


Sukladno članku 1., Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na ove Natječaje za zasnivanje radnog odnosa u Ljekarni Krapinsko-zagorske županije za navedena radna mjesto (dalje u tekstu: Natječaj) kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Ljekarne Krapinsko-zagorske županije. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

Kandidat prijavom na Natječaj ujedno daje privolu da se njegovo ime i prezime te stručna sprema ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Ljekarne, web stranici Ljekarne, te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na Natječaj.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u molbi pozvati na to pravo, odnosno uz molbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13.,152/14 i 39/18.), dužni su se u prijavi na  Natječaj pozvati na to pravo te priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Time stječu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17.) koje ostvaruju pravo prednosti kod prijema u službu, da, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju:

-rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ),

-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),

-presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,

-dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,

-potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 102. stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji),

-presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,

-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,

-rodni list (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,

-rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Ljekarna ima pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog Natječaja provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem internetske stranice www.ljekarna-kzz.hr.

Pisane prijave s traženom dokumentacijom podnose se na adresu: Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, 49210 Zabok, Matije Gupca 63, u zatvorenoj kuverti s naznakom „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa“. Rok za podnošenje prijava iznosi 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Ljekarna pridržava pravo u svako doba ispraviti podatke iz natječaja kao i poništenja natječaja.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.ljekarna-kzz.hr

Poslodavac


LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
pisana zamolba: Matije Gupca 63, 49210 Zabok