ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA


Radno mjesto


RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
21.1.2021.

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Opis poslova: predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi

Na temelju članaka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak objavljuje
 
NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA
 
- 3 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Kandidati moraju ispunjavati uvjete utvrđene člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, člankom 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97) i člankom 8. Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Sušak:
 
- završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, odnosno završen diplomski sveučilišni ili specijalistički studij predškolskog odgoja,
            - položen stručni ispit,
- znanje rada s informatičkim alatima za tekstualnu obradu podataka,
            - utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja.
 
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba kod koje postoje zapreke utvrđene člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.
           
Kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • vlastoručno potpisanu prijavu (zamolbu),
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“; broj 133/97 i 4/98),
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom stažu, ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja,
  - dokaze o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja):
  - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak.
 
Osim pisane prijave na natječaj, kandidati cjelokupnu dokumentaciju mogu dostaviti u izvornicima ili neovjerenim preslikama. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid isprave u izvorniku.
 
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja predloženi  kandidati su dužni dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, kao i dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), da uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene su na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
 
Odgojitelji i stručni suradnici koji su bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi prije 18. prosinca 1997. godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi prije navedenog datuma, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97 i 4/98).
 
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Sušak može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, a sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja Dječji vrtić Sušak zadržava pravo provođenja provjere znanja i vještina intervjuom. O održavanju intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao svoju prijavu.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela potpunu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni. Vraćanje natječajne dokumentacije vrši se na zahtjev kandidata.
 
Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Sušak.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od osam dana od dana objave natječaja, poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić Sušak, Braće Stipčić 32, 51000 Rijeka, s naznakom „Prijava na natječaj - odgojitelj“.
 
 

Poslodavac


Dječji vrtić Sušak
 • pismena zamolba: Braće Stipčić 32, 51000 Rijeka