DOKTOR/ICA OBITELJSKE ( OPĆE ) MEDICINE


Radno mjesto


POTNJANI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
21.1.2021.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

OPIS POSLA

         - organiziranje rada tima obiteljske (opće) medicine i nadziranje rada radnika u timu,

  • razgovor s pacijentima, pregled i procjena stanja i utvrđivanje dijagnoze,
  • liječenje ordiniranjem lokalne, peroralne i parenteralne terapije i ordiniranje  medicinskih proizvoda i pomagala,

          -provođenje specijaliziranih, dijagnostičkih i terapijskih postupaka i zahvata

Mjesto rada: Potnjani, Ribareva 8

Uvjeti:

-doktor medicine

-odobrenje za samostalan rad

-poznavanje rada na računalu

Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno priložiti:

  1. životopis
  2. presliku diplome
  3. presliku domovnice
  4. presliku odobrenja za samostalan rad
  5. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (samo za one koji su imali obvezu polaganja istog)
  6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja
  7. preslika vjenčanog lista ili drugog odgovarajućeg dokaza u slučaju da je došlo do promjene prezimena kandidata
  8. vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije www.dzobz.hr te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat je izričito suglasan da Dom zdravlja Osječko-baranjske županije kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebe dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan se u prijavi pozvati na navedeni članak Zakona te uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Dom zdravlja Osječko-baranjske županije pribaviti će, temeljem čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18 i 125/19), po službenoj dužnosti dokaz da  odabrani kandidat nije osuđen za kaznena djela iz glave XVI. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istoga Zakona – Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Dom zdravlja Osječko-baranjske županije zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti testiranjem, razgovorom i/ili pisanom provjerom znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način. O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja, razgovora i/ili pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina, rješavanja određenih radnih zadataka, kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice www.dzobz.hr.

Do donošenja odluke o odabiru kandidata, Dom zdravlja Osječko-baranjske županije zadržava pravo poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, 31000 Osijek, s naznakom: „Prijava na natječaj – doktor obiteljske (opće) medicine Potnjani“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Doma zdravlja Osječko-baranjske županije www.dzobz.hr.Poslodavac


Dom zdravlja Osječko-baranjske županije
pisana zamolba: Park kralja Petra Krešimira IV. 6, Osijek