ODGOJITELJ / ICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


LADIMIREVCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
21.1.2021.

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maza Valpovo objavljuje

N a t j e č a j

za radno mjesto

- odgojitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

za rad u Predškoli Ladimirevci

u pedagoškoj 2020./2021. godini

- 1 izvršitelj/ica

Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (odgojitelj predškolske djece-nastavnik predškolskog odgoja), odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja,

 • položen stručni ispit

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

1. punoljetnost

2. hrvatsko državljanstvo

3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

- Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis (vlastoručno potpisan),

 • presliku domovnice,

 • presliku osobne iskaznice,

 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,

 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 • kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti   (ne starije od 6 mjeseci):

 • a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 • b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 • c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije

18.12. 1997. godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o

ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u vrtiću (NN br. 133/97, 4/98).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maza Valpovo kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Dječji vrtić Maza Valpovo, Prilaz Crvenom križu 3, 31 550 Valpovo u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maza Valpovo, s naznakom „NE OTVARAJ - Upravno vijeće – natječaj za odgojitelja /icu”.

 

 

 

 

 

 Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ MAZA VALPOVO
 • pismena zamolba: Dječji vrtić Maza Valpovo, Prilaz Crvenom križu 3,