1. ZDRAVSTVENI/A DJELATNIK/ICA III


Radno mjesto


ZAGREB
2
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
28.1.2021.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDIJA ŠTAMPAR
objavljuje sljedeći
JAVNI NATJEČAJ
za izbor kandidata za radno mjesto:
1. Zdravstveni djelatnik III
- 2 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
- Završena srednja stručna sprema zdravstvene struke,
- odobrenje za samostalan rad,
- vozačka dozvola B kategorije – potrebno za rad izvan laboratorija,
- 1 godina radnog iskustva u struci
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme za vrijeme trajanja ugovora o poslovnoj suradnji a najdulje do 3 godine u Službi za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju uz probni rad od 2 mjeseca.
Opis poslova radnog mjesta:
- Uzimanje uzoraka na terenu prema ugovoru i narudžbi i dostava uzoraka u laboratorij prema propisanim postupcima
- Određivanje fizikalnih i fizikalno-kemijskih pokazatelja prilikom uzorkovanja
- Ispunjavanje obrazaca ispitivanja, označavanje uzoraka, upisivanje podataka u bazu podataka PC i laboratorijski dnevnik
- Kontakt sa strankama na terenu u domeni SSS
- Priprema uzoraka za ispitivanje i kontrolu kvalitete
- Određivanje fizikalno-kemijskih pokazatelja za koje su djelatnici odgovorni prema popisima odgovornosti za metode
- Odvaga podloga, priprema otopina
- Unošenje rezultata obrađenih uzoraka u bazu podataka PC
- Ispunjavanje uputnica za pojedine laboratorije
- Ispunjavanje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025 i dobre laboratorijske prakse
- Sudjelovanje u validacijama, postavljanju novih metoda ispitivanja i u međulaboratorijskim poredbenim ispitivanjima
- Briga o terenskom vozilu i popratnoj opremi
- Vođenje evidencije ispunjenja ugovora vezano uz uzimanje uzoraka
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).
Prijavi treba priložiti:
- kratak životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
- preslika diplome
- elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – e-radna knjižica) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/ili neovjeren preslika radne knjižice (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu)
- preslika vozačke dozvole B kategorije
- odobrenje za samostalan rad (samo za točku 1)
Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se podnose na adresu: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR, 10000 ZAGREB, MIROGOJSKA 16, PISARNICA, PRIZEMLJE s naznakom „NATJEČAJ KLASA: 112-01/21-04/01 ZA RADNO MJESTO _________________(ovdje navedite točku tj. broj i naziv radnog mjesta)“ poštom ili osobno u Pisarnicu od ponedjeljka do petka u vremenu od 9.00 do 15.00 sati. Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.
Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima pojedinačno za svako radno mjesto.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona –poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01 i 103/03, 148/13, 98/19), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” zadržava pravo provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata kao i poništenja natječaja. Pozivi radi provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, obavijesti vezane uz tijek natječaja te rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Zavoda www.stampar.hr i oglasnoj ploči Zavoda te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti objavit će se najmanje pet dana prije provjere na web stranici i na oglasnoj ploči Zavoda. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete uputit će se na  psihološko testiranje i postupak provjere znanja, sposobnosti i vještina. Postupak provjere znanja sposobnosti i vještina za radna mjesta provodi se pisanim testiranjima i stručnim razgovorom (intervju). Testiranja će se provesti u dvije faze. Prva faza sastoji se od pisanog testiranja s pitanjima koja se temelje na izvoru: Sikirica Milan, „Stehiometrija“, izdavač: Školska knjiga, Zagreb, 2008. godina i vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da su kandidati zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako su za svaki dio provedene provjere dobili najmanje 5 bodova. Druga faza sastoji se od provjere poznavanja rada na računalu. Kandidat koji ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Podaci o plaći radnog mjesta nalaze se na web stranicama „Narodnih novina“ www.nn.hr te su regulirani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20, 141/20), Temeljnim Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine" broj 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" 29/18, 35/19, 78/19, 92/19, 56/20)
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Zavoda, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
Nakon objave rezultata izbora, prijavljeni kandidati mogu podići preslike svoje natječajne dokumentacije u roku od 6 mjeseci uz prethodnu najavu.

20.01.2021. - objavljuje se Ispravak natječaja i natječaj se produžuje do 28.01.2021.

Na temelju članka 27. Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, ravnatelj Zavoda donosi dana 15. siječnja 2021. godine sljedeću
 
 
                                                            ODLUKU
                               O ISPRAVKU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA
           Objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 3/21 od 13.01.2021.
 
 
I.
Djelomično se mijenja tekst natječaja objavljen u „Narodnim novinama“ br. 3/21 od 13.01.2021. godine na način da se tekst natječaja koji se odnosi na dokumentaciju koju je potrebno priložiti prijavi mijenja na način da se u alineji 3 riječi „preslika diplome“ zamjenjuje riječima  „preslika svjedodžbe tražene stručne spreme“.
  
II.
U ostalom dijelu tekst natječaja se ne mijenja te ostaje identičan objavljenom.
  
III.
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave ispravka u Narodnim Novinama.

Poslodavac


NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR
pisana zamolba: Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb