VOZAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
21.1.2021.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje
NATJEČAJ za radno mjesto
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG, ravnateljica Poliklinike SUVAG, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb raspisuje natječaj za radno mjesto:
Vozač na neodređeno puno radno vrijeme, jedan izvršitelj (m/ž) uz ugovoreni probni rad u trajanju od 6 mjeseci
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete iz Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Poliklinike SUVAG:
SSS/tehničkog smjera, položen vozački ispit B kategorije te posebne uvjete: uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada – na koje će Poliklinika uputiti kandidata/kinju prije sklapana ugovora o radu.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Poliklinike SUVAG te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rok za prijavu istječe protekom roka u natječaju koji se posljednji objavljuje.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,
- vozačku dozvolu B kategorije
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.).
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Mjesto rada je u Zagrebu.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će razgovor (intervju), uz mogućnost provedbe testiranja.
Ukoliko kandidat ne  pristupi intervjuu i/ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidati će biti tri dana prije obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno u sjedištu Poliklinike radnim danom od 8-16 sati ili preporučenom poštom na adresu: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, 10000 Zagreb.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Poliklinike SUVAG u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Poliklinici SUVAG za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Poliklinike SUVAG. Poliklinika SUVAG će dostavljene podatke kandidata obrađivati u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja opozvati privolu za obradom svojih osobnih podataka.

Poslodavac


Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG
pisana zamolba: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb