SURADNIK/CA NA ODJELU ZA EKONOMIJU


Radno mjesto


ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Drugi oblici rada
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
13.1.2021.
22.1.2021.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
3 godine

Na temelju Odluke III. Stručnog vijeća za društveno područje u akad. god. 2020./2021., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-31 od 10. 12. 2020., Odluke III. Stručnog vijeća za biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno područje znanosti u akad. god. 2020./2021., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-30 od 9. 12. 2020., i Odluke III. Stručnog vijeća za humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje umjetnosti u akad. god. 2020./2021., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-29 od 8. 12. 2020., Sveučilište u Zadru raspisuje zajednički javni


N A T J E Č A J
1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, na Odjelu za ekonomiju.Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN, br.93/14., 127/17, 98/19), uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Prijave na natječaj dostaviti poštom na adresu: Sveučilište u Zadru, 23 000 Zadar, M. Pavlinovića br. 1.

Zbog  trenutne epidemiološke situacije u kojoj se nalazimo zbog širenja bolesti COVID-19 natječajna dokumentacija iznimno se može dostaviti i elektroničkim putem na e-mail adresu: natjecaj@unizd.hr.

Obrazac prijave za radna mjesta (zahtjev za pokretanje postupka izbora) može se preuzeti na stranici: http://www.unizd.hr/o-nama/ustrojstvo/rektorat/ured-za-kadrovske-administrativne-poslove-i-poslove-arhiva/obrasci
Prijavi na natječaj za izbor u suradničko zvanja prilaže se u dva primjerka:
- curriculum vitae,
- popis radova,
- dokaz o stručnoj spremi,
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države,
- dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
- prijepis ocjena s dosadašnjih studija s izračunatim prosjecima ocjena bez ocjene diplomskog ispita ili dopunsku ispravu o studiju kojim se potvrđuje koje je ispite položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima (za suradničko zvanje asistenta).

Prijava na natječaj s pratećom natječajnom dokumentacijom koja se dostavlja putem pošte dostavlja se i u elektroničkom obliku (na CD-u) u PDF formatu, u dva primjerka.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13 i 152/14) , dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, te imaju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Zadru može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

Izbor će biti izvršen u zakonskom roku, a pristupnici obaviješteni u roku od 15 dana od izbora.Poslodavac


SVEUČILIŠTE U ZADRU
  • pismena zamolba: M.Pavlinovića 1, 23000 Zadar