VODITELJ / VODITELJICA ODJELA ZA RAZVOJ I EU FONDOVE


Radno mjesto


NOVSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
21.1.2021.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Kategorija B
5 godina
Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i plaća, ravnateljica Razvojne agencije  grada Novske – NORA dana 13.siječanj 2021. godine, raspisuje
 

                                                                            NATJEČAJ

                                          za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

                                         Voditelja odjela za razvoj i EU fondove – 1 izvršitelj

Uvjeti:

Stupanj stručne spreme: VSS  diplomski studij ekonomije, poljoprivrede,
 
Radno iskustvo: 5 godina radnog iskustva od toga minimalno 1 godinu na poslovima vođenja
                           ljudi i najmanje 3 godine na poslovima razvoja i pripreme EU projekata)

Posebni uvjeti: :    znanje engleskog jezika u razumijevanju, govoru i pismu najmanje C2, te
                             dobro poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije

Ostalo: minimalno 15 projekata prijavljeno na EU natječaje i/ili provedeno
 
Svi prethodno navedeni uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno.
Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci.
 
Poslovi i zadaci obuhvaćaju:
 
 • izvršavanje poslova i aktivnosti vezanih za područje pripreme i razvoja projekata,
 • kvalitetnu pripremu aplikacija i redovno praćenje svih natječaja kako nacionalnih tako i EU fondova, za svaki segmentzasebno,
 • kvalitetu izrade strategija razvoja
 • radni zadaci predviđaju i edukaciju i savjetodavnu pomoć podređenima i korisnicima usluga
 • praćenje zakonskih odredbi i aktualnih zbivanja na području struke,
 • izradu i prikupljanje potrebne dokumentacije.
 • mora znati samostalno izraditi projektnu prijavu za EU natječaje, provesti odobreni projekt, pripremati izvješća prema ugovornim tijelima
 • određuje poslove višim stručnim suradnicima, stručnim suradnicima i suradnicimau dogovoru sa Ravnateljicom i odgovoran je za kvalitetu njihovograda
 • obavezan je podnositi izvještaje ravnatelju najmanje jednom tjedno.
 • prihvaća dodatna usavršavanja radi postizanja što kvalitetnijeg poslovanja, u skladu sa odlukom Ravnateljice
 • u skladu s mogućnostima i odlukom Ravnateljice preuzima obveze i odgovornosti ostalih zaposlenika u slučaju privremene spriječenosti istih (bolest, godišnji odmor, službeni put i sl.);
 • prihvaća prema nalogu Ravnateljice izvršavanje ostalih poslova i aktivnosti koji su u interesu Ustanove, u svrhu realizacije određenih zajedničkih projekata, a koji nisu direktno vezani tj. utvrđeni za pojedino radno mjesto. 
 
Ukoliko smatra potrebnim ravnateljica Agencije može imenovati stručnu komisiju koja će provjeriti znanje, sposobnost i vještine kandidata prijavljenih na natječaj.
Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se obaviti pismenim putem pomoću odgovarajućih pisanih testova. Rješavanjem pismenih zadataka minimalno 80 posto stječe se mogućnost poziva na intervju.
 
Kandidati su uz prijavu dužni priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i to:  preslike diplome, domovnice, vozačke dozvole, dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronski zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,  životopis te popis prijavljenih i/ili provedenih EU projekata ovjerenih od strane nositelja projekata.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji dužan je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo prednosti.
 
Prijave na natječaj treba dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja putem pošte na adresu : Razvojna agencija grada Novske-NORA, Potočna 25, 44330 Novska s napomenom ''Natječaj – ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA“.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Nepotpune i nepravovremen prijave neće se uzimati u obzir pri odlučivanju o izboru. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 5 dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.
 
 

Poslodavac


Razvojna agencija Grada Novske - NORA
 • pismena zamolba: Potočna 25, 44330 Novska