RAVNATELJ/ICA


Radno mjesto


ZAPREŠIĆ, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
24.1.2021.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Engleski jezik
Potrebno napredno poznavanje informatike
  • upotreba računalnih programa

Potreban položen stručni ispit; PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
5 godina
Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 36. Statuta Dječjeg vrtića ZVONO Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVONO raspisuje
NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića ZVONO
Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od četiri godine.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- životopis
- dokaz o državljanstvu
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje ili e-radna knjižica (ne starija od mjeseca dana od dana objave natječaja)
- potvrda kaznenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja)
- potvrda prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja).
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i isprave kojima dokazuje prednost prema posebnom zakonu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljiv način prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.). Kandidat koji se poziva na prednost iz čl. 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata I članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona navedene na poveznici - https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Natječajna dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornike dokumenata. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Natječaj traje od 13. siječnja 2021. do 24. siječnja 2021. godine. Natječajna dokumentacija se dostavlja na e-mail adresu: vrticzvono@gmail.com ili u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Zvono, Klake 4, 10290 Zaprešić s naznakom "Za natječaj za ravnatelja/icu".
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić ZVONO može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici vrtića, a kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
Natječaj je objavljen dana 13.1.2021.g. na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića te na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Napredan korisnik računala, poznavanje obrazovnog sustava i iskustvo u upravljanju radnim kolektivom.

Poslodavac


Dječji vrtić Zvono
  • najava na telefon: 01 3315517
  • mobitel: 092 3171020
  • pismena zamolba: Zaprešić, Klake 4
  • e-mailom: vrticzvono@gmail.com