SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


VRBOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; zamjena
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
  • mogućnost zapošljavanja umirovljenika

Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
14.1.2021.
22.1.2021.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Marije Jurić Zagorke dana 14. siječnja 2021. godine raspisuje
NATJEČAJ
za spremačicu
- 1 izvršitelj – m/ž, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme
Prijevoz: u cijelosti
UVJETI:
Opći i posebni uvjeti:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20 ) :
Uz vlastoručno potpisanu pismenu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
1. životopis
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
3. preslika rodnog lista
4. elektronički zapis kandidata Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu (izdano za vrijeme trajanja natječaja)
5. uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (izdano za vrijeme trajanja natječaja)
U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).
Isprave koje kandidat prilaže uz pismenu prijavu, prilažu se u neovjerenoj preslici te se iste neće povratno slati kandidatima nakon završetka natječaja.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti potrebnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj: 158/03., 198/03, 138/06 i 45/11.) te Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnim stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj: 82/15. i 70/19.).
Ugovor o radu sklapa se uz obvezan probni rok.
Sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 82/08., 69/17.) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti.
Na mrežnoj stranici Osnovne škole Marije Jurić Zagorke, www.os-mjzagorke-vrbovec.skole.hr objaviti će se područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata te vrijeme i mjesto održavanja razgovora sa kandidatima (intervjua). Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Škola jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti  isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto te čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:
Brdo 12 A., 10340 Vrbovec s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA SPREMAČICU“
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja 14. siječnja 2021. godine.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku te će isti biti objavljeni na mrežnoj stranici škole www.os-mjzagorke-vrbovec.skole.hr

Poslodavac


Osnovna škola Marije Jurić Zagorke
  • osobni dolazak: BRDO 12 A, 10340 VRBOVEC
  • pisana zamolba: BRDO 12 A, 10340 VRBOVEC