KUHAR/KUHARICA


Radno mjesto


OPATIJA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
21.1.2021.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
na radnom mjestu kuhar/ica
( opis posla : priprema i kuhanje hrane )
-1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme
 
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
 
UVJETI: sukladno članku 6. stavku 10. Pravilnika o radu Osnovne škole „Rikard Katalainić Jeretov“ od 3.2.2015.
 
-završena srednja škola -program kuhar odnosno KV kuhar i završen higijenski minimum
 
U prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu za usmeno testiranje i razgovor s kandidatom sukladno članku 13. točke 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ .
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
  1. životopis
  2. dokumente kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja
  3. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak prema članku 106. stavcima 1.  i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
  4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf                                                                                                                                                     
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu OŠ "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija, Nova cesta  53 (“za natječaj”).
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove rkj.hr najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.                
 

Poslodavac


Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov
  • pismena zamolba: Nova cesta 53, 51410 Opatija