ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.1.2021.
22.1.2021.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Upravno  vijeće Dječjeg vrtića ˝Poletarac˝ raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:
ODGOJITELJ/ICA
 - jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme
- probni rad 4 mjeseca
UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07., 94/13., 98/19.), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića:
• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste;
Uz vlastoručno potpisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
• životopis,
• dokaz o stručnoj spremi (preslika)
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)
• potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od dana objave natječaja)
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. stavku 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19) koje ne smije biti starije od šest mjeseci,
• Uvjerenje Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za djela navedena u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (10/97, 107/07, 94/13, 98/19) ne starija od mjesec dana
• uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita (preslika)
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. Navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
DJEČJI VRTIĆ “POLETARAC”,
Vile Velebita 18,
10 040 Zagreb,
uz naznaku: ''Za natječaj – neodređeno - odgojitelj/ica.''
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića.
NATJEČAJ TRAJE OD  14.01.2021.   DO   22.01.2021.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ POLETARAC
  • pismena zamolba: Vile Velebita 18, 10 040 Zagreb