VRŠITELJ/ICA DUŽNOSTI RAVNATELJA/ICE


Radno mjesto


KRAPINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
4 sata tjedno
 • Smjena - poslijepodne
 • Smjena - prijepodne

Nema smještaja
Djelomično
14.1.2021.
21.1.2021.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
3 godine
Na temelju čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), i Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje v.d.ravnateljice  od 08. siječnja 2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sunčica raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje
v.d. ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Sunčica

 
 
Za v.d. ravnatelja/ice dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete  sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju,podredno ukoliko nitko od kandidata ne ispunjava uvjete, imenovati će se vršitelj/ica dužnosti ravnateljice najduže na godinu dana, odnosno do povratka ravnateljice sa rodiljnog dopusta.
  
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 •  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja:
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (preslika svjedodžbe o položenom stručnom ispitu)
 • dokaz o radnom stažu (potrebno je dostaviti sve dokumente navedene u točki a) i b);                      a)elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje pribavljen za vrijeme trajanja natječaja,
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom  odgoju i obrazovanju i to:
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
 • izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (vlastoručno potpisana)
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dokazuje isti potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na poveznici https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja 
dostavljaju se na adresu :
Dječji vrtić Sunčica, Tkalci 65, Krapina, s naznakom «Natječaj za imenovanje  v.d.ravnatelja Dječjeg vrtića Sunčica».

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.


 
 
 
 

Poslodavac


Dječji vrtić SUNČICA
 • pismena zamolba: Tkalci 65, 49 000 Krapina