MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR NA ODJELU ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE


Radno mjesto


KNIN, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
1
 • Na neodređeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
 • 2 smjene
 • 3i smjene
 • Noćni rad
 • Rad vikendom i praznikom
 • Smjena - poslijepodne
 • Smjena - prijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
14.1.2021.
21.1.2021.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Nije važno
Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin
Svetoslava Suronje 12
22300 Knin
Na temelju odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i članka 21. stavka 2. podstavka 15. Statuta Opće i veteranske bolnice "Hrvatski ponos" Knin, ravnateljica Bolnice raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
1.  Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje (SSS) – 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od 2 mjeseca
Uvjeti:
 • SSS – medicinska škola/završeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra/medicinska sestra opće njege
 • stručni ispit (ne odnosi se na kandidate sa završenom srednjom školom za zanimanje medicinska sestra opće njege u trajanju od pet godina)
 • odobrenje za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
 
 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Vrijeme rada: puno radno vrijeme, prema mjerodavnim propisima i općim aktima Bolnice.
Rok prijave: Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja istog u "Narodnim novinama"
 
Kandidati/kinje su dužni dostaviti dokumente kako slijedi:
 • vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj
 • kratak životopis (obavezno navesti e-mail adresu i broj telefona)
 • preslik diplome ili svjedodžbe o završenom školovanju
 • preslik osobne iskaznice
 • preslik domovnice
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu 
 • preslik odobrenja za samostalan rad 
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave Natječaja u "Narodnim novinama"
 • dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisana izjava kandidata o poznavanju rada na računalu 
 
            Preslik tražene natječajne dokumentacije ne mora biti ovjeren, s tim da su kandidati koji se odaberu u obvezi prilikom sklapanja odgovarajućeg ugovora predočiti dokaze o ispunjavanju uvjeta u originalu ili ovjerenom presliku. Priložena dokumentacija se ne vraća.
            Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine" br. 82/08 i 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
            Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati i njihovi podnositelji neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Natječaj.
            Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i, pored naprijed navedenih priloga, dostaviti valjanu i potpunu dokumentaciju kojom dokazuje svojstvo osobe koja ima pravo prednosti te valjanu i potpunu dokumentaciju kojom dokazuje da u vrijeme objave ovog Natječaja ispunjava sve uvjete za ostvarenje prava prednosti propisane tim posebnim propisima, te da nema zapreka za ostvarenje prava prednosti propisanih tim propisima, i to u izvorniku ili u ovjerenoj preslici, a kandidat ima prednost pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.
            Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj: 121/17 i 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17 i 98/19), a koji se mogu naći na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf .
            Prijava s dokumentacijom dostavlja se poštom preporučeno na adresu: Opća i veteranska  bolnica "Hrvatski ponos" Knin, Svetoslava Suronje 12, 22300 Knin, s naznakom "Prijava na Natječaj" te navodom koje radno mjesto ili osobno u službu protokola Bolnice.
            Bolnica može pozvati kandidate na provjeru stručnih i radnih sposobnosti pisanim testiranjem, praktičnim dijelom i/ili intervjuom, o čemu će ih pravodobno obavijestiti putem e-maila.
            O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni objavom Odluke o izboru na oglasnoj ploči i web stranici Bolnici.
            Prijavom na ovaj natječaj smatra se da je kandidat dao privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za postupak provedbe ovog natječaja.
            Bolnica pridržava pravo poništenja Natječaja, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
 
Ur. broj: 01-52/21
Knin, 7. siječnja 2021. godine
 
                                                                                       OPĆA I VETERANSKA BOLNICA                                                                                                   "HRVATSKI PONOS" KNIN
 

Poslodavac


OPĆA I VETERANSKA BOLNICA 'HRVATSKI PONOS' KNIN
 • osobni dolazak: SVETOSLAVA SURONJE 12, KNIN
 • pismena zamolba: SVETOSLAVA SURONJE 12, KNIN