SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


PRIBISLAVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
3
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
14.1.2021.
22.1.2021.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
OŠ VLADIMIRA NAZORA
Braće Radića 2/b, Pribislavec
40000 ČAKOVEC

KLASA: 112-09/21-01/2
URBROJ: 2109/41-01/20-1
Pribislavec, 14.1.2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12 94/13., 152/14,  7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) članka 13. Pravilnika o radu te članaka,  6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnatelj  OŠ Vladimira Nazora objavljuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
  1. SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
  2. SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)
  3. SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (15 sati tjedno)

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.
Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručnu potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje)  kandidati su obvezni priložiti:
  1. Životopis
  2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. Dokaz o državljanstvu
  4. uvjerenje nadležnog suda da podnositelj nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati  koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju koji se nalazi na stranici Škole:
http://ured@os-vnazor-pribislavec.skole.hr
Testiranje kandidata biti će usmeno iz područja poslova održavanja higijene i komunikacije.
Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Vladimira Nazora, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu:

 OŠ VLADIMIRA NAZORA, Braće Radića 2/b, Pribislavec, 40000 Čakovec s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom za natječaj.
Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice školske ustanove: http://ured@os-vnazora-pribislavec.skole.hr/natječaji najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.


                                                                                              RAVNATELJ:
                                                                                              Bruno Matotek, mag.theol.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
pisana zamolba: OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec, Braće Radića 2/b