RAVNATELJ/RAVNATELJICA


Radno mjesto


RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; reizbor
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
26.11.2018.
11.12.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
5 godina
Opis poslova: rukovođenje Agencijom za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.
Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 14. i 22. Statuta Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke,  Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke na temelju Odluke broj: IZ-2018-249-003 od 6.9.2018.godine, raspisuje
 
N a t j e č a j
za imenovanje ravnatelja/ice
Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
 
Uvjeti za ravnatelja/icu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke:
 • hrvatski državljanin,
 • magistar struke ili stručni specijalist tehničkog ili društvenog smjera,
 • najmanje pet godina radnog iskustva,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • organizacijske sposobnosti,
 • poznavanje rada na računalu.
Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu tehničke ili društvene struke.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
 • < >dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca)
 • dokaz o poznavanju jednog stranog svjetskog jezika (potvrda, preslika indeksa, svjedodžbe i sl.)
 • uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).
  Kandidati su dužni dostaviti u pisanom obliku Plan programa rada Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za mandatno razdoblje.
  Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), dužan je dostaviti sve dokaze  iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
  Rok prijave na natječaj je 15 dana od objave natječaja u „Novom listu“. Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Grad Rijeka, Direkcija za opće i kadrovske poslove, 51000 Rijeka, Trpimirova 2, s naznakom "APOS – prijava na natječaj za ravnatelja  – ne otvaraj".
  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
   


Poslodavac


AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE
pismena zamolba: Trpimirova 2, 51000 Rijeka