32) DOSTAVLJAČ/ICA U ODJELU ZA UREDSKO POSLOVANJE I PISARNICI - PRIPRAVNIK/CA


Radno mjesto


ZAGREB
1
  • Na neodređeno; upražnjeni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.10.2019.
17.10.2019.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Traži se pripravnik
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba
raspisuje
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
u Središnjoj službi, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb, na radnim mjestima:
32) dostavljač u Odjelu za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme.
Uvjet:
- srednja stručna sprema.
Pripravnički staž za radno mjesto navedeno pod 32) traje šest mjeseci. U svojstvu pripravnika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određenog stupnja stručne spreme, bez radnog iskustva ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za pripravnički staž.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, a u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na javni natječaj dužni su, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, a u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na javni natječaj dužni su, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela i po mogućnosti e-mail adresu) te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta u istoj područnoj službi/uredu ili u Središnjoj službi, dostavljaju jednu prijavu s traženim prilozima uz naznaku radnih mjesta na koja se prijavljuju.
Uz prijavu na natječaj kandidat treba priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, odnosno svjedodžbe o državnoj maturi/završnom radu). Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji, odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem, odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno
- za radna mjesta navedena pod 1), 5), 6), 7), 10), 12), 22), 25), 27), 29), 30), 33) i 34) osobe koje su stekle višu stručnu spremu prema prijašnjim propisima, odnosno čije je školovanje trajalo manje od tri godine trebaju dostaviti potvrdu o izjednačavanju sa stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus), odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea)
- za radna mjesta navedena 5), 7), 9), 10), 19), 20), 23) i 28) dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako je kandidat položio državni stručni ispit
- za radno mjesto navedeno pod 15) dokaz o položenom stručnom ispitu za arhivara ako je kandidat položio stručni ispit za arhivara
- za radno mjesto navedeno pod 18) dokaz o položenom pravosudnom ispitu
- dokaz o radnom iskustvu u struci s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i strukom (potvrda poslodavca o poslovima na kojima je kandidat radio ili ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili drugi dokaz iz kojeg su vidljivi poslovi na kojima je kandidat radio). Napomena: iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima, odnosno s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i struke koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje
- za radno mjesto navedeno pod 16) dokaz o radnom iskustvu sa stupnjem stručne spreme koji je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje (potvrda poslodavca o poslovima na kojima je kandidat radio ili ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili drugi dokaz iz kojeg su vidljivi poslovi na kojima je kandidat radio). Napomena: iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio s odgovarajućim stupnjem stručne spreme koji je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje
- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne stariji od mjesec dana (e-Radna knjižica)
- uvjerenje, odnosno potvrdu o nepokretanju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci).
Dokazi o ispunjenju formalnih uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se Zavodu u izvorniku.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta objavljenima u ovom natječaju dostavljaju se na adresu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Središnje službe, odnosno područne službe/ureda za koji se podnosi prijava, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Za radno mjesto navedeno pod 16) obavit će se razgovor – intervju, a za ostala radna mjesta obavit će se testiranje znanja i razgovor – intervju.
Za radna mjesta navedena pod 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 19), 20), 21), 22), 25), 26), 27) i 28) testiranje se sastoji od pisane provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, mirovinskog osiguranja i općeg upravnog postupka.
Pitanja kojima se testira poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske temelje se na Ustavu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10 – pročišćeni tekst i 05/14 – Odluka Ustavnog suda RH).
Pitanja kojima se testira poznavanje mirovinskog osiguranja temelje se na Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18).
Pitanja kojima se testira poznavanje općeg upravnog postupka temelje se na Zakonu o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09).
Za radna mjesta navedena pod 14), 23), 30) i 31) testiranje se sastoji od pisane provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, općeg upravnog postupka i uredskog poslovanja.
Pitanja kojima se testira poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske temelje se na Ustavu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10 – pročišćeni tekst i 05/14 – Odluka Ustavnog suda RH).
Pitanja kojima se testira poznavanje općeg upravnog postupka temelje se na Zakonu o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09).
Pitanja kojima se testira poznavanje uredskog poslovanja temelje se na Uredbi o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj 7/09).
Za radno mjesto navedeno pod 15) testiranje se sastoji od pisane provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, zaštite i čuvanja arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva i uredskog poslovanja.
Pitanja kojima se testira poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske temelje se na Ustavu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10 – pročišćeni tekst i 05/14 – Odluka Ustavnog suda RH).
Pitanja kojima se testira poznavanje zaštite i čuvanja arhivskog registraturnog gradiva izvan arhiva temelje se na Pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (Narodne novine, br. 63/04 i 106/07).
Pitanja kojima se testira poznavanje uredskog poslovanja temelje se na Uredbi o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj 7/09).
Za radna mjesta navedena pod 17) testiranje se sastoji od pisane provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, mirovinskog osiguranja i poreza na dohodak.
Pitanja kojima se testira poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske temelje se na Ustavu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10 – pročišćeni tekst i 05/14 – Odluka Ustavnog suda RH).
Pitanja kojima se testira poznavanje mirovinskog osiguranja temelje se na Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18), i to odredbe članka 33., 34., 95. do 97. i 141. do 150.
Pitanja kojima se testira poznavanje poreza na dohodak temelje se na Zakonu o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16 i 106/18), i to odredbe članka 1. do 5., 7. do 9., 19. do 25., 47. i 50.
Za radno mjesto navedeno pod 18) testiranje se sastoji od pisane provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, obveznih odnosa i parničnog postupka.
Pitanja kojima se testira poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske temelje se na Ustavu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10 – pročišćeni tekst i 05/14 – Odluka Ustavnog suda RH).
Pitanja kojima se testira poznavanje obveznih odnosa temelje se na Zakonu o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Pitanja kojima se testira poznavanje parničnog postupka temelje se na Zakonu o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19).
Za radno mjesto navedeno pod 24) testiranje se sastoji od pisane provjere poznavanja ustavnog ustrojstva i zaštite na radu.
Pitanja kojima se testira poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske temelje se na Ustavu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10 – pročišćeni tekst i 05/14 – Odluka Ustavnog suda RH).
Pitanja kojima se testira poznavanje zaštite na radu temelje se na Zakonu o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), i to odredbe članka 1. do 4. i 10. do 16.
Za radno mjesto navedeno pod 29) testiranje se sastoji od pisane provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i financijskog poslovanja, predstečajne nagodbe, vlasništva i drugih stvarnih prava te najma stanova.
Pitanja kojima se testira poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske temelje se na Ustavu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10 – pročišćeni tekst i 05/14 – Odluka Ustavnog suda RH).
Pitanja kojima se testira poznavanje financijskog poslovanja, predstečajne nagodbe, vlasništva i drugih stvarnih prava te najma stanova temelje se na:
- Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 i 78/15), i to odredbe članka 10.a do 14.,
- Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), i to odredbe članka 30. do 65. i 297. do 304.
- Zakonu o najmu stanova (Narodne novine, br. 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18), i to odredbe članka 1. do 27.
Za radno mjesto navedeno pod 32) testiranje se sastoji od pisane provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i uredskog poslovanja.
Pitanja kojima se testira poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske temelje se na Ustavu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10 – pročišćeni tekst i 05/14 – Odluka Ustavnog suda RH).
Pitanja kojima se testira poznavanje uredskog poslovanja temelje se na Uredbi o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj 7/09).
Za radno mjesto navedeno pod 33) testiranje se sastoji od pisane provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, mirovinskog osiguranja i proračuna.
Pitanja kojima se testira poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske temelje se na Ustavu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10 – pročišćeni tekst i 05/14 – Odluka Ustavnog suda RH).
Pitanja kojima se testira poznavanje mirovinskog osiguranja temelje se na Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18), i to odredbe članka 151. do 157.
Pitanja kojima se testira poznavanje proračuna temelje se na Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), i to odredbe članka 3. do 14., 47. do 55., 59., 60., 95. i 96.
Za radna mjesta navedena pod 34) i 35) testiranje se sastoji od pisane provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, proračuna i proračunskog računovodstva.
Pitanja kojima se testira poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske temelje se na Ustavu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10 – pročišćeni tekst i 05/14 – Odluka Ustavnog suda RH).
Pitanja kojima se testira poznavanje proračuna i proračunskog računovodstva temelje se na:
- Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), i to odredbe članka 102. do 107.
- Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15,  87/16 i 3/18).
- Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18).
- Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10 i 120/13).
Za radna mjesta navedena pod 36), 37), 38), 39) i 40) testiranje se sastoji od pisane provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te znanja iz područja informatike.
Pitanja kojima se testira poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske temelje se na Ustavu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10 – pročišćeni tekst i 05/14 – Odluka Ustavnog suda RH).
Pitanja kojima se testira znanje iz područja informatike:
- Osnove informatičke pismenosti
- Sistemska administracija – napredno
• Računalne mreže
• Operacijski sustavi
• Baze podataka
- Informacijska sigurnost.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije održavanja testiranja na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - www.mirovinsko.hr.
O ishodu natječajnog postupka kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – www.mirovinsko.hr u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15).

Poslodavac


HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
  • pismena zamolba: A. MIHANOVIĆA 3, 10000 ZAGREB