VOZAČ/ICA - DOSTAVLJAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.10.2019.
17.10.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Kategorija B
Nije važno
Na temelju odredaba članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19) i članaka 4. i 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine 112/17, 12/18 i 2/19) Državni ured za reviziju raspisuje
O G L A S
za prijam u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme
SREDIŠNJI URED ZAGREB
- ODJEL ZA JAVNU NABAVU, TEHNIČKE I OPĆE POSLOVE I ZAŠTITU NA RADU,
Pododsjek za tehničke i opće poslove
1. Vozač – dostavljač - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Stručna sprema: srednja stručna sprema, položen vozački ispit za najmanje B kategoriju.
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom tekstu u muškom rodu koriste se neutralno i odnose se na oba spola.
Kandidati za navedeno radno mjesto primaju se u državnu službu uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta, i to:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.  
Prijave s dokazima podnose se u roku osam dana od objave oglasa na web-stranici Državnog ureda za reviziju na adresu: DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU, TKALČIĆEVA 19, 10000 ZAGREB.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te imaju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nisu dužni dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani kandidati pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o rasporedu i plaći, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od namjere zasnivanja radnog odnosa.
Komisiju za provedbu oglasa imenuje glavni državni revizor. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, te ih upućuje na razgovor (intervju).
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći bit će objavljeni na web-stranici Državnog ureda za reviziju www.revizija.hr.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na web-stranici Državnog ureda za reviziju, najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju).
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom odluke o izboru kandidata na web-stranici Državnog ureda za reviziju www.revizija.hr.
Dostava odluke o izboru kandidata svim kandidatima smatra se izvršenom istekom osmog dana od dana javne objave odluke na web-stranici Državnog ureda za reviziju www.revizija.hr.

Poslodavac


DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
  • pismena zamolba: TKALČIĆEVA 19, 10000 ZAGREB