LIJEČNIK/CA SPECIJALIST/ICA NEUROLOGIJE


Radno mjesto


VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
3.3.2021.
30.4.2021.

Posloprimac


Medicina
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; DA
Nije važno
Temeljem članka 21. Statuta Opće bolnice Varaždin i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“  broj 128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.) Ravnatelj Opće bolnice Varaždin raspisuje
N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos (m/ž) - do popune oglašenih slobodnih radnih mjesta
 
liječnik/ca specijalist/ica neurologije – jedan/na (1) izvršitelj/ica - na neodređeno vrijeme

UVJETI :
 • VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz neurologije
 • položen stručni ispit
 • položen specijalistički ispit            
 • odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore

Kandidati/kinje su uz molbu dužni/e priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u preslici/originalu i to :
 • potvrdu ili diplomu medicinskog fakulteta
 • potvrdu ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz neurologije
 • važeće odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore
 • domovnica
 • životopis dostaviti u europskom formatu ( Europass )
 • popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Kandidati/kinje koji/e će obavljati poslove u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom ne mogu se primiti u radni odnos za obavljanje poslova u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom prije nego dokažu da nisu pravomoćno osuđeni za neko od kaznenih djela iz glave XVI. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17.) i Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istog Zakona – kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Općoj bolnici Varaždin za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, a u svrhu odabira kandidata/kinja za zapošljavanje, na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima/kinjama, na objavu imena i prezimena odabranog/e kandidata/kinje na oglasnim pločama i na web stranici Opće bolnice Varaždin te da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno općim aktima Opće bolnice Varaždin.

Obrazac privole kao privitak natječaju nalazi se na web stranici Opće bolnice Varaždin www.obv.hr link ili u urudžbenom zapisniku Opće bolnice Varaždin. Bez uredno popunjene, potpisane te priložene privole prijavi na natječaj, prijava će se smatrati neurednom i nepotpunom i ista će se odbaciti.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u molbi pozvati na to pravo, odnosno uz molbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13.,152/14 i 39/18.), dužni/e su u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni/e su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.), uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju  na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14 i 39/18.) , uz molbu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz o invaliditetu.

Kandidati/kinje će biti pozvani/e na provjeru znanja. Vrijeme i mjesto provjere znanja objavit će se na web- stranici Opće bolnice Varaždin; www.obv.hr i na oglasnoj ploči Opće bolnice Varaždin. 
Odluka o odabiru kandidata/kinje objavljuje se na web-stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Varaždin.

Natječaj je otvoren do popune oglašenih slobodnih radnih mjesta. Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Opća bolnica Varaždin, 42000 Varaždin, Ivana Meštrovića 1 u zatvorenoj kuverti s naznakom „za natječaj _______________________“  i „ne otvaraj“- obvezno je potrebno navesti za koji natječaj i koje se radno mjesto kandidati/kinje  javljaju.

Ukoliko se kandidat/kinja javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti svaku prijavu odvojeno.
Nepotpune prijave neće se razmatrati.    

 Opis poslova: poslovi liječnika/ce specijalista/ice neurologije. 

Poslodavac


OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
pisana zamolba: Ivana Meštrovića 1, 42000 Varaždin / s naznakom