RAVNATELJ/ICA UPRAVE


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; reizbor
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.3.2020.
30.3.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
4 godine
Na temelju članka 45. i članka 74.a  Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) te članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj: 78/17 i 89/19), ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja upravne organizacije u sastavu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
UPRAVA ZA DEMOGRAFSKI RAZVOJ, OBITELJ, DJECU I MLADE
- ravnatelj Uprave, 1 izvršitelj kojega imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine.
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, humanističke, interdisciplinarne ili prirodne struke,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela,
- znanje engleskog jezika,
- položen državni ispit II. razine.
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.
Na navedena radna mjesta ne mogu biti imenovane osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
Obvezni probni rad traje tri mjeseca.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, odnosno državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja navedenoga ispita u zakonom propisanom roku.
Državni ispit nije dužan polagati kandidat koji ima položen pravosudni ispit.
Javni natječaj provodi komisija koju imenuje ministrica.
Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu.
Razgovor (intervju) s kandidatima provodi ministrica ili osoba koju ona za to ovlasti.
Za predloženog kandidata provest će se sigurnosna provjera.
Ravnatelja rješenjem imenuje Vlada Republike Hrvatske na temelju prijedloga ministrice i rezultata sigurnosne provjere.
Opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto za koje je raspisan javni natječaj objavit će se na web-stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku https://mdomsp.gov.hr.   
Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na web-stranici  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku https://mdomsp.gov.hr,    najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se neće smatrati kandidatom.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome) - osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj,
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji, između ostaloga, sadrže podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja (e-radna knjižica), radna knjižica ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi staž),
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu, ugovor o radu i dr. iz čega je vidljivo na kojim poslovima je kandidat   radio),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- podatke o ispunjavanju uvjeta istaknutih rezultata rada u području od značaja za rad državnog tijela sukladno članku 4. stavku 4. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (Narodne novine, broj: 77/07, 13/08 i 81/08),
- preslik svjedodžbe o položenom državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu, odnosno uvjerenje/svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu,
- dokaz o znanju engleskog jezika.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 10 000 Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1, Glavno tajništvo, s naznakom: „Za javni natječaj“.
Urednom prijavom smatra se prijava koja je vlastoručno potpisana i sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo onaj kandidat koji je podnio  pravodobnu i potpunu prijavu i koji ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o imenovanju dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom rješenja Vlade Republike Hrvatske o imenovanju ravnatelja upravne organizacije u sastavu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na web-stranici Ministarstva uprave http://uprava.gov.hr te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku https://mdomsp.gov.hr.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Poslodavac


Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
  • pismena zamolba: Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb