MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR


Radno mjesto


DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
 • 3i smjene
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
9.8.2019.
23.8.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Nije važno
Temeljem članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (''Narodne novine'' 61/18), sukladno odredbama Pravilnika o sistematizaciji  i unutarnjem ustrojstvu radnih mjesta, Dom za starije osobe Dubrovnik zastupan po  ravnateljici Marini Sambrailo, raspisuje

NATJEČAJ za prijam na radno mjesto

 
 •      medicinski tehničar/sestra, (1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme)
              


UVJETI:
 • SSS medicinskog usmjerenja
 • Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika
 • Odobrenje za samostalan rad, izdano od nadležne komore - licenca
 • Ne postojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' 157/13, 152/14, 99/15, 52/16)

Pored naprijed traženih uvjeta svi kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti :
 • Prijavu/molbu za posao
 • životopis
 • Dokaz o državljanstvu ( preslika domovnice )
 • Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/uvjerenja o završenom obrazovanju)
 • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidencije HZMO-a
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Privola za obradu osobnih podataka (preuzeti na web stranicama Doma ili osobno u prostorijama Doma)


Probni rad:  dva mjeseca.
 
Pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'' 121/17): Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. – 3. Zakona, da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
a dodatne informacije o dokazima  koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju , potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se šalju na adresu:
Dom za starije osobe Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 33, 20 000 Dubrovnik sa naznakom : ''Za natječaj ( navesti radno mjesto za koje se predaje). Ne otvaraj''.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja biti pozvani na intervju, a o  rezultatima natječaja će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Napomena: Mole se svi zainteresirani za prijavu na natječaje, da popune Privolu za obradu osobnih podataka koju mogu naći na internet stranicama Doma, na poveznici http://www.dzsino-dubrovnik.hr/dokumenti/privole/   ili preuzeti u prostorijama Doma od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati.
 

Poslodavac


DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK
 • pismena zamolba: Branitelja Dubrovnika 33, Dubrovnik