VODITELJ/VODITELJICA RAČUNOVODSTVA


Radno mjesto


TOVARNIK, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.1.2021.
20.1.2021.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

6 mjeseci
REPUBLIKA HRVATSKA


OSNOVNA ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ TOVARNIK

KLASA: 110-01/20-01/02


URBROJ: 2188-94-21-01-01

Tovarnik, 12.siječnja, 2021.godine


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18 i 98/19), )   Pravilniku o radu i  Odluci o   izmjeni i dopuni Pravilnika o radu OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik    i  članaka 5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik,  suglasnosti Ureda državne uprave pri Vukovarsko-srijemskoj županiji,  Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik, Vukovarska 1, Tovarnik dana  12. siječnja, 2021. godine raspisuje:
N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme - voditelj računovodstva –  40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj, radi  zamjene djelatnice koja koristi  rodiljni/roditeljski dopust

Opći uvjet: Prema Zakonu  o radu  (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19) i

 uvjeti prema Pravilniku o radu i  Odluci o   izmjeni i dopuni Pravilnika o radu OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik  .

- završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomije

- završeni diplomski sveučilišni studij ekonomije

- poslijediplomski specijalistički diplomski studij ekonomije odnosno stručni studij ekonomije  ili

-prvostupnik ekonomije

- VSS i VŠS ekonomske struke stečene prema ranijim propisima

- najmanje šest (6) mjeseci rada na poslovima voditelja računovodstva u školi.

Prijavi treba priložiti:

- životopis,

- preslik diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda kako se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja),

- elektronički zapis o podatcima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.

Sve isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu/kinji nakon završetka natječajnog postupka. Uz prijavu na natječaj navesti adresu odnsono e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20 ) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama o Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje  OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik   poveznice na isti : http://os-agmatos-tovarnik.skole.hr/dokumenti_skole

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole http://os-agmatos-tovarnik.skole.hr/  i  na adresu : Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik, Vukovarska 1, Tovarnik: “za natječaj”.

 Procjena odnosno testiranje provodi se o poznavanju sljedećih propisa:
1.      Statut Osnovne škole Antun Gustav Matoš Tovarnik
2.      Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (Narodne novine br. 40/2014)
3.      Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
4.      Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17)
5.      Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 3/2018)
6.      Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine br. 94/2018)
7.      Temeljni Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 128/2017, 47/18, 2/19,123/19,66/20)
8.      Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine br.51/2018)
9.      Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/03, 39/09)
Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju odnosno intervju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Urednom prijavom smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće razmatrati

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici

OSNOVNE ŠKOLE ANTUN GUSTAV MATOŠ TOVARNIK : http://os-agmatos-tovarnik.skole.hr/

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ TOVARNIK
pisana zamolba: Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik, Vukovar