VODITELJ / VODITELJICA KUĆE PETRA PRERADOVIĆA


Radno mjesto


GRABROVNICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
11.6.2019.
19.6.2019.
Da

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet
  • powerpoint

Kategorija B
1 godinu
Na temelju članka 17. Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“ od 01. siječnja 2016. godine i članka 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu „Drago Britvić“ („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 3/19), v.d. Ravnatelj, dana 11. lipnja 2019. godine, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijem zaposlenika Voditelj Kuće Petra Preradovića (m/ž),
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 
Uvjeti:
·          VŠS društveno-humanističkog smjera,
·          jedna godina radnog iskustva,
·          poznavanje rada na računalu,
·          znanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski ili njemački),
·          probni rad od 3 mjeseca.
Uz pisanu prijavu na Javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
1.     životopis, vlastoručno potpisan, sa kontakt podacima,
2.     dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
3.     dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
4.     uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci – izvornik),
5.     potvrdu, odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, koji nije starije od mjesec dana.
Urednom (potpunom) prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave i/ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj o čemu im se dostavlja pisana obavijest. Na Javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti kod prijema u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni u prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Radi provjere znanja, radnih kompetencija i osobina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, Centar za kulturu „Drago Britvić“ zadržava pravo provesti testiranje / usmeni razgovor za kandidate/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Za kandidata koji se ne odazove provjeri smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.
Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Centar za kulturu „Drago Britvić“, Trg kralja Tomislava 2, 33405 Pitomača, s naznakom: „Za natječaj za radno mjesto Voditelj Kuće Petra Preradovića“.
O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


CENTAR ZA KULTURU
DRAGO BRITVIĆ
 

Poslodavac


Centar za kulturu 'Drago Britvić'
  • pismena zamolba: Trg kralja Tomislava 2,33 405 Pitomača