STRUČNI SURADNIK/ICA - PRIPRAVNIK/ICA


Radno mjesto


GORNJE JESENJE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
14.5.2019.
22.5.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
Osnovna škola Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 78, na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18. ), a u skladu sa Planom prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama u 2019. godini Ministarstva znanosti i obrazovanja, dana  14. svibnja  2019. godine raspisuje
 
 
                                                                          NATJEČAJ
 
za prijem pripravnika stručnog suradnika putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –
Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva za radno mjesto:
 
STRUČNI SURADNIK    - PEDAGOG ili
                                          - PSIHOLOG ili
                                          -STRUČNJAK  EDUKACIJSKO  REHABILITACIJSKOG PROFILA (EDUKATOR REHABILITATOR, LOGOPED I SOCIJALNI PEDAGOG).

 
- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme
 - mjesto rada: Osnovna škola Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 78
 
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,  7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( Narodne novine broj 6/2019. ).
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
-           životopis,
-           presliku dokaza o stručnoj spremi,
-           presliku domovnice,
-           uvjerenje o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
-           potvrdu o ostvarenom radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
-           potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti.
 
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu Škole:
            Osnovna škola Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 78, 49 233 Gornje Jesenje s naznakom „Za natječaj“.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju o ostvarivanju prava prednosti na koju se poziva.
Sukladno odredbi članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, u nastavku je poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Testiranje kandidata: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Gornje Jesenje za kandidate na natječaju obvezno je testiranje. 
 
Pravni izvori te sadržaj i način testiranja za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Gornje Jesenje istovremeno s objavom  natječaja: http://os-gornje-jesenje.skole.hr/natje_aji.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://os-gornje-jesenje.skole.hr/natje_aji  najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje).
 
Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti školskog odbora ravnatelju za zapošljavanje odabranog kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici:  http://os-gornje-jesenje.skole.hr/natje_aji.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.
 
Rok za podnošenje ponuda s potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave, odnosno zaključno do 22. svibnja 2019. na adresu: Osnovna škola Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 78, 49233 Gornje Jesenje.
           
Uvjet je da su nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
Više o samoj mjeri Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo  i uvjetima na web stranici www.mjere.hr 
http://mjere.hr/mjere/prvo-radno-iskustvo-pripravnistvo/potpore-zaposljavanje-stjecanje-prvog-radnog-iskustva-pripravnistvo/

Poslodavac


Osnovna škola GORNJE JESENJE
  • pismena zamolba: Gornje Jesenje 78, 49233 Gornje Jesenje