ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


BIKOVEC, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2019.
30.10.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Kategorija B
6 mjeseci

Na temelju članka 24 i čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne
novine „ br. 10/97, 107/07 i 94/13 ) te članka 71. Statuta Dječjeg vrtića „Čarolija“, a temeljem
Odluke upravnog vijeća dječjeg vrtića raspisuje se
           
                                                 NATJEČAJ
za odgojitelja predškolske djece, na određeno vrijeme – obvezni program predškole

 
Natječaj se raspisuje za 1 (jedan) izvršitelja na puno radno vrijeme za vođenje male škole
odnosno obveznog programa predškole za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.
Radni odnos se sklapa na određeno vrijeme u razdoblju od 01.11.2019. od 31.05.2020.
nakon čega postoji mogućnost i sklapanja stalnog radnog odnosa.

 
Izvršitelj koji ostvaruje obvezni program predškole treba imati sljedeću stručnu spremu temeljem
čl. 5 Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih
djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):
- odgojitelj predškolske djece,
- učitelj razredne nastave - osoba koja ispunjava uvjete za učitelja razredne nastave u osnovnoj školi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:
- izvornik životopisa,
- presliku domovnice,
- presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom
stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu),
- presliku o položenom stručnom ispitu,
- izvornik dokaza o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis,
odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a,
- izvornik potvrde nadležnog suda da se protiv kandidata/-inje ne vodi kazneni postupak (čl. 25 stavak 2.)
ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako
na muški i ženski spol. Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, web stranici vrtića te oglasnoj
ploči Vrtića i ostaje otvoreni sve do popunjavanja radnih mjesta. Rok za podnošenje prijava počinje
teći od dana objavljivanja natječaja od 10.10.2019. pa do 30.10.2019.
Nepotpune prijave neće se
razmatrati.

Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „za natječaj-odgojitelja“ potrebno je poslati
isključivo poštom na adresu: Dječji vrtić „Čarolija“, Bikovec 91 , 42243 Maruševec, nakon čega će sa
kandidatima zaprimljenih zamolbi biti obavljeni razgovori u dogovorenom terminu.
O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni putem pisane Odluke Upravnog vijeća u zakonskom
roku nakon zatvaranja natječaja odnosno popunjavanja radnoga mjesta.Poslodavac


Dječji vrtić 'Čarolija'
  • pismena zamolba: BIKOVEC 91, 42243 MARUŠEVEC