POMOĆNI KUHAR/POMOĆNA KUHARICA


Radno mjesto


GAREŠNICA, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
27.7.2020.
4.8.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Kategorija B
1 godinu
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak na svojoj 18. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2020. godine raspisuje
 
                                                                         JAVNI NATJEČAJ
                                                             za zasnivanje radnog odnosa radnika
POMOĆNI KUHAR/KUHARICA – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno, puno radno vrijeme u pedagoškoj godini 2020./2021.
 
UVJETI:
 • NSS, osnovna škola, najmanje 1 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vozačka dozvola B kategorije
 Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Izrazi koji se imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu u kojoj mora biti naznačeno da se kandidati prijavljuju na ovaj natječaj kandidati trebaju priložiti:
 
 • Vlastoručno potpisan životopis s opisom dosadašnjeg rada,
 • Domovnicu
 • Presliku osobne iskaznice
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • Dokaz o radnom stažu: elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 • Presliku vozačke dozvole,
 • Uvjerenje/potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Potpisanu izjavu kandidata da nije pravomoćno osuđen za neko od prekršajnih i/ili kaznenih djela navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koji predstavljaju zapreku za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću,
 • dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)
 • Uvjerenja/potvrde nadležnih tijela sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja. 
Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
 
Kad je u pitanju prednost pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, sukladno članku 103. st. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Kandidati koji se prijave na ovaj natječaj, Dječjem vrtiću Maslačak, kao voditelju obrade osobnih podataka, daju izričitu privolu da se njihovi osobni podaci navedeni u priloženim dokumentima koriste u zakonite svrhe kako bi se provele odredbe Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) u pogledu provedbe ovog natječaja.
 
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Maslačak.
 
Prijave s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti preporučenom poštom na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Petra Svačića 11D, 43280 Garešnica, s naznakom: „Za natječaj – pomoćni kuhar“.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
S kandidatima koji će zadovoljiti formalne uvjete natječaja bit će proveden intervju i konačna evaluacija.
 
Ovaj natječaj se objavljuje na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnim pločama  i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Maslačak, a traje od 27.07.2020. do 4.08.2020. godine.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
 • pismena zamolba: Dječji vrtić "Maslačak" Petra Svačića 11 D, 43280