POMOĆNI DJELATNIK/POMOĆNA DJELATNICA


Radno mjesto


ČAVLE, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3
Na određeno; povećan opseg posla
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
30.7.2020.
7.8.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Opis poslova: pomoć u njezi i skrbi kod djece s poteškoćama

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ 22.srpnja 2020. donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto POMOĆNI DJELATNIK/ICA - 3 izvršitelja/izvršiteljica na nepuno, određeno radno vrijeme.
 
Natječaj traje od 30.07.2020.  do 07.08.2020.
 
UVJETI: Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme  stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), završena osnovna škola-NSS.
 
Kandidati su dužni priložiti:
 • prijavu za natječaj
 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu o stečenoj spremi (svjedodžba osmog razreda)
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
          a.) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
          b.) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)
 • potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje
 
Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić „Čavlić“ može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provede Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18).
 
Pozivaju se osobe iz čl.102.st.1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz čl.103 st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/12). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:
 
Dječji vrtić „Čavlić“, Čavja 49, 51 219 Čavle  s naznakom “Za natječaj„.
 
Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje.
 
Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici, pozvat će se da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, putem web stranice vrtića.

Poslodavac


Dječji vrtić ČAVLIĆ
 • pismena zamolba: Čajva 49, 51219 Čavle