SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


LEKENIK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
29.7.2020.
6.8.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Lekenik , objavljuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

SPREMAČ/ICA  - 1 izvršitelj   na određeno puno radno vrijeme do 31.kolovoza 2021. godine

Uvjeti za radno mjesto spremača/ice su prema  članku 8.stavak 1. točka 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97)  - OSNOVNA ŠKOLA
 
Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 
1. presliku dokaza o završetku osnovne škole 
3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
4. presliku domovnice
5. radni životopis
6. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Lekenik, Hermanna Gmeinera 1, 44272 Lekenik, s naznakom „ZA NATJEČAJ - SPREMAČ/ICA“, u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.
Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, a u tom slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.
Prijavom na natječaj pristupnik daje privolu Dječjem vrtiću Lekenik da njegove osobne podatke prikuplja, objavljuje i čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje. (http://vrticlekenik.com/wp-content/uploads/2018/06/Pravilnik-za%C5%A1tita-osobnih-podataka.pdf)
 

 
 
 

Poslodavac


Dječji vrtić Lekenik
  • pismena zamolba: Lekenik, Hermanna Gmeinera 1