NJEGOVATELJ/ICA


Radno mjesto


POPOVAČA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
29.7.2020.
8.8.2020.

Posloprimac


  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine

Nije važno
 
 
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
 
 
1.  NJEGOVATELJ/ICA  – 1  izvršitelj
 
 
 
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.
 
Stručna sprema i ostali uvjeti:
 
 
Ad. 1.  – NKV, završen program osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba
Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku svjedodžbe,  presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana,  potvrdu ili elektronički zapis od HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.
 
 
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu na javni natječaj dužan su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
 
 
 
 
 
Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na web stranici Bolnice. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «Za natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme – naziv radnog mjesta za koji se kandidat prijavljuje».
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od  30  dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.
 

Poslodavac


NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
  • pismena zamolba: Jelengradska 1, Popovača