SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
30.7.2020.
7.8.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Opis posla: čišćenje prostora u kojem borave djeca, svakodnevno vrši pranje i dezinficiranje sanitarnih čvorova, podova, dnevnih boravaka, vrši čišćenje tepiha i prostirača, vrši svakodnevno čišćenje okoliša, vrši pranje prozora, zavjesa, dječje posteljine, vodi brigu o opskrbljenosti sanitarija, otključava i zaključava objekt

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13.), i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pahuljica, Žabička 4, objavljuje
N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto
SPREMAČICE  - 1 izvršitelj, (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću Pahuljica,  Žabička 4, Gospić u matičnom vrtiću u Gospiću, na neodređeno puno radno vrijeme.
Uvjeti:
Kandidat/kinja mora ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07., 94/13.) i članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97.).
      Uz zamolbu treba priložiti:
           životopis
 • presliku dokaza o završenoj školi,
 • elektronički zapis od HZMO,
 • uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak za prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • presliku domovnice,
 • presliku rodnog lista.
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf . Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama Vrtića), na adresu  Dječji vrtić Pahuljica, Žabička 4, 53 000 Gospić . Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA
 • pismena zamolba: Žabička 4, 53 000 Gospić