MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


OGULIN, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
30.7.2020.
12.8.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Nije važno
Na temelju članka 32. Statuta  OPĆE BOLNICE I BOLNICE BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN, ravnatelj ustanove raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos
 
                                                                                                           
 I. medicinska sestra/tehničar                                                           - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 

Uvjeti :
 • medicinska sestra-tehničar
 • položen stručni ispit(ne odnosi se na kandidate koji su završili petogodišnje školovanje za med.sestru-tehničara)
 • odobrenje za samostalan rad
   
  Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
                  - životopis
                  - dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica i dr.)
                  - rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
                  – svjedodžba za med.sestru
                 – uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ne odnosi se na kandidate koji su završili petogodišnje školovanje za med.sestru-tehničara)
                 – odobrenje komore
 
Priložene isprave  mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da po izboru iste dostavi u izvorniku.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
U prijavi je potrebno navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.
Ukoliko se kandidat prijavljuje na više različitih  radnih mjesta iz natječaja,  potrebno je za svako radno mjesto za koje se prijavljuje podnesti odvojenu prijavu sa traženim prilozima
. Ukoliko u prijavi nije navedeno za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje ista se neće razmatrati. Ukoliko je u istoj prijavi navedeno da se prijavljuje za više različitih radnih mjesta iz natječaja prijava će se razmatrati samo za ono radno mjesto koje je prvo navedeno u natječaju.
 
Odabrani kandidat/kinja prije zasnivanja radnog odnosa, temeljem uputnice bolnice, dužan je pristupiti zdravstvenom pregledu.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te  dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja).
Pozivaju se kandidati koji imaju pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s članom 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja dostave i  dokaze iz članka 103 stavak 1 istog Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministatrstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan  se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Ukoliko se kandidat poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, a nije priložio sve dokaze sukladno posebnom propisu temeljem kojeg se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, iste prijave će se razmatrati kao i sve ostale prijave kandidata koji ne ostvaruju pravo prednosti zapošljavanja prema posebnim propisima.
 
 
Natječaj će se objaviti putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici bolnice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u Narodnim novinama.
 
Rok za podnošenje prijava teče od dana objave u Narodnim novinama  do zaključno 12.08..2020. godine u 14,00 sati dostavljeno na urudžbeni zapisnik bolnice, a rok za obavještavanje kandidata/kinje o rezultatima izbora je 15 dana od dana zaključenja natječaja.
Prijave koje budu zaprimljene na urudžbeni zapisnik bolnice nakon 14,00 sati dana 12.08..2020. godine  neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjenje na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.
 
Nepravodobne i nepotpune  prijave te prijave koje ne ipunjavaju formalne uvjete natječaja neće se  razmatrati.
 
Kandidati/kinje će biti obavješteni o rezultatima izbora objavom istih na internetskoj stranici ustanove.
Ustanova zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.
 
Ugovor o radu sklapa se na neodređeno/određeno vrijeme,  uz propisani probni rad.
 
Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja treba poslati na adresu:
OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN, 47300 Ogulin, Bolnička ulica 38, s naznakom „natječaj-prijem u radni odnos“.
 

Poslodavac


Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin
 • pismena zamolba: .