MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
5
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
3i smjene
Nema smještaja
U cijelosti
31.7.2020.
8.8.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


medicinska sestra/medicinski tehničar
Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Nije važno
Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19) i članka 21.  Statuta Opće bolnice Karlovac, v.d. ravnatelja Opće bolnice Karlovac raspisuje
 
Natječaj za
primitak u radni odnos

Srednja medicinska sestra/medicinski tehničar  – 5 (pet) izvršitelja na određeno vrijeme
Uvjet: SSS/IV – srednja medicinska sestra/medicinski tehničar; završena četverogodišnja medicinska škola i položen stručni ispit ili završena petogodišnja medicinska škola; važeće odobrenje za samostalan rad.
Probni rad: 2 (dva) mjeseca.
 
Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno čl. 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Uz prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:
- vlastoručno potpisanu zamolbu sa životopisom
- dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome/svjedodžbe
- dokaz o položenom stručnom ispitu – preslik uvjerenja
- preslik odobrenja za samostalan rad – licence
- dokaz o radnom stažu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom
   radnom stažu, izdana tijekom važenja natječaja
- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukoliko su nezaposleni - svi nezaposleni 
- dokaz o državljanstvu 
- rodni list 
- dokaz o nekažnjavanju ne stariji od  6 mjeseci 
 
Za posebne navode u zamolbi, kandidati su dužni priložiti dokaze.
U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti na koje radno mjesto se prijavljuju. Ako se prijavljuju na više radnih mjesta potrebno je dostaviti za svako radno mjesto prijavu s traženom dokumentacijom s naznakom radnog mjesta.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom, kojom to potvrđuju, te takvi kandidati imaju prednost u odnosu na druge kandidate, pod jednakim uvjetima.
Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, dalje: Zakon) pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona, da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona, u svrhu ostvarivanja prednosti prilikom zapošljavanja.
 
Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
U slučaju nejednakosti dokaza na navedenoj internetskoj stranici i dokaza koje određuje Zakon, vrijede dokazi iz Zakona. 
 
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Provjera stručnih i radnih sposobnosti može se obavljati intervjuom, testiranjem, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način ovisno o vrsti poslova koje bi radnik trebao obavljati.
 
Poziv na razgovor i provjeru znanja i sposobnosti bit će objavljen na internetskoj stranici Opće bolnice Karlovac: www.bolnica-karlovac.hr .
 
Ukoliko budu pozvani, kandidati su se obvezni odazvati pozivu, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
Kandidati su obavezni u prijavi navesti adresu svoje elektroničke pošte, pratiti svoju elektroničku poštu, potvrditi primitak i odgovoriti na sve primljene e-poruke.
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Karlovac za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Opća bolnica Karlovac jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Sve prijave na natječaj sa prilozima dostavljaju  se na adresu Opća bolnica Karlovac , Dr. A. Štampara 3, 47 000 Karlovac ili se predaju osobno u Urudžbeni zapisnik Opće bolnice Karlovac, Dr. A. Štampara 3, Karlovac, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.
Nepotpune, nepotpisane, nepravovremene prijave te prijave na kojima nije naznačeno radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje, neće se razmatrati.
Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba u Karlovcu, na oglasnoj ploči i web-stranicama Opće bolnice Karlovac.
 
Rok prijave je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Kandidati će o rezultatima provedenog natječaja biti obaviješteni putem internetske stranice Opće bolnice Karlovac: www.bolnica-karlovac.hr te se dan objave smatra danom dostave obavijesti kandidatima.
 

Poslodavac


OPĆA BOLNICA KARLOVAC
  • pismena zamolba: ANDRIJE ŠTAMPARA 3, 47000 KARLOVAC